ForsideBiogasbedragetEndnu et bevis: Biogas giver mere forurening med gylle

Endnu et bevis: Biogas giver mere forurening med gylle

-

Som det fremgår af det oprindelige salgsmateriale fra 2004 for at få investorer interesseret i Biokraftprojektet på Bornholm, giver anlægget mulighed for at øge mængden af gødning på markerne med 12%, idet man altså kan tilføre 168 kg kvælstof, når man lader biogasanlægget hente en del af gyllen mod kun 140 kg. under normale omstændigheder. Samtidig sænkedes kravet om at eje en vis del af gyllespredningsarealet, hvilket giver en gratis mulighed for at øge antallet af svin ved blot at få nogle gylleaftaler i hus.

DEet er bemærkelsesværdigt, at man henviser til sparede "kørselsomkostninger" i forbindelse med den højteknologiske seperationsproces. Det er ikke et miljøspørgsmål.

 

Rapporten "Landbrug og Klima" 2009 s. 90:

Omkostningerne ved separering på bedrifterne er beregnet til ca. 17 kr. pr. ton separeret gylle (Christensen et al., 2007). For den samlede gyllemængde i scenariet svarer det til ca. 10 kr. pr. ton gylle. Der knytter sig samtidig en række driftsøkonomiske fordele til separering af gylle på bedrifterne. Det drejer sig primært om mulighed for at dække en væsentlig større del af bedriftens kvælstofbehov med egen husdyrgødning, og det forhold at kravet til størrelsen af harmoniareal pr. dyreenhed (til udbringning af husdyrgødning) reduceres ved ”eksport” af fiberfraktionen i gyllen.

Kommentar: Dette åbner for produktion af et større antal dyr på samme gård uden at skulle købe mere jord.

 

Kilde/link

Se hele prospektet