Danmark har verdens højeste spædbørnsdødelighed blandt svin. 9 millioner om året.

Den intensive avl af danske svin betyder, at Danmark har fået rekorden i pattegrisedødelighed, når andelen af dødfødte grise tælles med. Det viser en ikke offentliggjort rapport, som forskere fra Aarhus Universitet har udarbejdet for Fødevarestyrelsen. I rapporten beskrives dødeligheden som »et etisk og velfærdsmæssigt problem«.

Hovedparten af de grise, som dør efter fødslen, udsættes sandsynligvis for væsentlig lidelse i form af enten smerte, sult, frygt eller stress varende fra få minutter op til et halvt døgn

Rapporten ’Pattegrisdødelighed i Danmark


 

 

PATTEGRISEDØDELIGHED I DK 5 Sammendrag Rapporten gennemgår fakta om udvikling i Danmark i pattegrisedødelighed, udvikling i avlsarbejdet knyttet til reproduktion samt udvikling i staldsystemer til søer i de seneste år og sammenligner den nuværende pattegrisedødelighed i Danmark med tilsvarende tal fra udlandet. De seneste års avl mod større kuldstørrelse er formodentlig en stor del af årsagen til den stigende andel af både dødfødte grise og grise, der dør efter fødsel, i perioden fra 1992 til 2004. Andelen af dødfødte grise er dog formodentlig overvurderet, mens andelen af grise, der dør efter fødsel er undervurderet. Den stigende hyppighed af skift fra løsdrift i drægtighedsstalden til fiksering i farestalden, der er sket i svineproduktionen i samme tidsrum, kan i mindre omfang have bidraget til en øget pattegrisedødelighed. Efter inddragelse af antal levende grise ved dag 5 som avlsmål i stedet for kuldstørrelse er stigningen i andelen af døde grise stagneret, men der er ikke set det forventede fald. Sammenligning af data vedrørende pattegrisedødelighed fra udlandet og Danmark tyder på, at danske søer har den markant største kuldstørrelse og totale dødelighed. Den højere dødelighed ser ud til primært at skyldes et højere antal, der er dødfødte eller dør indenfor de første timer efter fødslen. Den danske pattegrisedødelighed efter det første halve levedøgn er lavere end i nogle og større end i andre af de lande med intensiv svineproduktion, som vi har data fra. Den foreliggende viden om de biologiske forhold, der er afgørende for pattegrisenes overlevelse, viser, at store kuldstørrelser fører til, at flere grise fødes små, svage eller underudviklede, og disse grise har øget risiko for at dø enten under eller efter fødslen. Dødeligheden efter fødsel er forårsaget af ihjellægning, sult/kulde og sygdom, og disse dødsårsager optræder med næsten samme gennemsnitlige hyppighed. Den relative betydning af de forskellige typer af pattegrisedødelighed varierer dog mellem besætninger. Sammenfattende er store kuld, lav fødselsvægt, underafkøling og manglende råmælksoptagelse i de første levetimer betydende risikofaktorer for grisenes overlevelse. De grise som dør efter fødslen udsættes sandsynligvis for en væsentlig lidelse varende fra få minutter op til et halvt døgn. Den høje andel af døde grise er derfor både et etisk og velfærdsmæssigt problem. Den store kuldstørrelse har desuden nødvendiggjort brug af ammesøer for at forhindre at overskydende grise dør ved deres biologiske mor som følge af manglende patter til alle grise. Brug af ammesøer udgør dog et velfærdsmæssigt problem for ammesoen, fordi det betyder, at den fikseres i en længere periode. Mulige strategier til reduktion af pattegrisedødeligheden gennemgås og vurderes i rapporten. Inkludering af pattegriseoverlevelse i det danske avlsindeks er en oplagt mulighed for at reducere pattegrisedødelighed, og de nødvendige oplysninger og beregninger synes allerede tilgængelige eller kan tilvejebringes med begrænset indsats. Dette vil dog ikke umiddelbart føre til en reduktion af pattegrisedødelighed i produktionsbesætningerne, da det tager nogle år, før avlsarbejdet slår igennem. Derimod har en øget faringsovervågning potentiale for nu og her at reducere både andelen af dødfødte grise og andelen af grise, der dør efter faring, ligesom forbedringer i grisenes nærmiljø i det omfang, der er udviklet praktisk anvendelige metoder til det, vil kunne reducere dødeligheden. Intensiveret rådgivning omkring sosundhed har ligeledes et potentiale for, indenfor en kortere årrække, at reducere andelen af døde grise. På sigt vil flere andre tiltag kunne vise sig at have en positiv indflydelse, men disse forudsætter yderligere forskning, udvikling eller afprøvning.


Summary

Summary This report examines the development in Denmark in piglet mortality and in the breeding work related to reproduction and housing systems for sows in recent years. Further it compares the current piglet mortality in Denmark with similar figures from abroad. The breeding towards larger litter size carried out since 1992 and until 2004 is probably a large part of the reason for the growing rates of both stillborn piglets and piglets that die after birth. There are reasons to believe that the proportion of stillborn piglets given in the annual reports from the pig industry is overvalued, while the proportion of piglets that die after birth is underestimated. During the same period there has been an increase in the number of farms where the sows switch from pens in the gestation barn to crating in the farrowing barn. This switch causes stress in the sow and may to a lesser extent have contributed to an increase in piglet mortality. After including number of live piglets at day 5 in the Danish breeding index instead of litter size the increase in the proportion of dead piglets stagnated, but a decrease in the piglet mortality has not been observed although this was expected. Comparison of data on piglet mortality from abroad and Denmark indicates that Danish sows have by far the largest litter size and the largest total mortality. The larger mortality seems mainly to be due to a larger rate of stillborn piglets or piglets that die within the first hours after birth. After this period the Danish piglet mortality is lower than in some and higher than in the other countries with intensive pig production from which we have data. The present understanding of the biological factors that are crucial for piglet survival shows that large litter sizes result in more piglets being born small, weak or underdeveloped. These piglets have an increased risk of dying during or after birth. Mortality after birth is caused by crushing, starvation and cold and disease. These causes of death occur with almost the same average frequency. However, the relative importance of the different types of piglet mortality varies between herds. In summary, large litters, low birth weight, hypothermia and lack of colostrum uptake in the first hours of life are significant risk factors for piglet survival. Those piglets that die after birth are probably exposed to a significant suffering lasting from a few minutes up to half a day. The high proportion of dead piglets is therefore both an ethical and welfare problem. The large litter size has also necessitated the use of nursing sows. This has become necessary in order to prevent excess piglets to die by their biological mother due to lack of teats to all piglets. The use of nursing sows, however, constitutes a welfare problem for the nursing sow, because it means that the period of crating will be prolonged. Possible strategies for reduction of piglet mortality are examined and estimated in this report. Inclusion of piglet survival in the Danish breeding index is one opportunity to reduce piglet mortality. The necessary information and calculations seem already available or can be obtained with little effort. However, including the mortality rate in the breeding index will not lead to an immediate reduction of piglet mortality in the production as it takes some years before breeding takes place. Therefore, there will still be a need for improved management to reduce the current mortality. One way that has proven efficient to reduce both the number of still born piglets and mortality after birth is to increase birth surveillance and birth assistance to the new born piglets and sow. In addition improvement of the microclimate at the birth site of the piglets may also have the potential to reduce mortality. However, there may be a need to develop practical solutions before these can be implemented. Intensified advice about improvement of sow health may be another way to reduce production factors that are related to mortality. Eventually, several other approaches could prove to have a positive influence, but these require further research, development or testing.

 

Kilde/link

Politiken