Aktindsigt i kriminel gødningsimportør og hans aftagere

 

Til Fødevareministeriet.

Hermed genfremsættes nedenst. begæring om aktindsigt idet det bemærkes, at henvisning til begrænsninger i retten til aktindsigt i offentlighedsloven eller forvaltningsloven ikke duer, da miljøoplyningsloven har forrang frem for alle andre love i Danmark. Det frengår af loven der  jo er implementeringen af  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF.   Derfor nævner loven også:

Stk. 6. Bestemmelserne i § 13, stk. 1, nr. 4-6, i lov om offentlighed i forvaltningen eller § 15, stk. 1, nr. 4 og 5, i forvaltningsloven finder ikke anvendelse på miljøoplysninger, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i det i stk. 5 nævnte direktiv.

Hvis man vil henvise til dette direktivs undtagelsesbestemmelser skal der foretages en afvejning imod offentlighedens interesser og oplysninger om emissioner til miljøet kan ikke undtages overhovedet. Se art. 4.
Da myndighederne i følge artiklen har bedt om at få oplyst hvor den ulovligt indførte gødninger blevet af, har myndighederne indhentet oplysninger om emissioner til miljøet, som under alle omstændigheder skal udleveres. Det gælder art, mængde, tidspunkt sted osv for emissionen.

Med venlig hilsen og ønsket om gode feriedage

Knud Haugmark

Til Plantedirektoratet.
Hermed begæres med henvisning til miljøoplysningsloven og offentlighedsloven aktindsigt i korrespondancen med de 160 landmænd, der omtales i nedenstående artikel samt sagens journalliste.
Det vil være ønskeligt blot at modtage brevet som det er sendt ud til alle bønderne og en adresseliste i excellformat. Jeg går ud fra at det er tale om et flettebrev, så der er allerede oprettet en database med navne og adresser. I kan også eventuelt sende selve flettebrevet med den tilhørende database.

http://www.maskinbladet.dk/artikel/hvor-blev-den-ulovlige-godning

Med venlig hilsen

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C
2800 Lyngby
20417788


Modtaget pr. mail den 2.januar 2012
Til Knud Haugmark

 

Under henvisning til genfremsættelsen af din anmodning om aktindsigt af 23. december 2011 vedr. køb af handelsgødning, jf. omtalen i Maskinbladet den 5. januar 2011, meddeles, at NaturErhvervstyrelsen – grundet tidspunktet for modtagelsen af anmodningen samt sagens kompleksitet i øvrigt – ikke har mulighed for at besvare din henvendelse inden for 10 dage. I denne anledning kan vi oplyse, at du herfra senest den 12. januar 2012 vil modtage svar på din fornyede anmodning.

 

       
 

Med venlig hilsen

 
  xxx
   
 

Miljøerhverv

 

Tlf: xxx

 

 

Email: xxx@naturerhverv.dk

 


Modtaget mail den 12. januar 2012:

Til Knud Haugmark

 

Under henvisning til genfremsættelsen af din anmodning om aktindsigt af 23. december 2011 vedr. køb af handelsgødning, jf. omtalen i Maskinbladet den 5. januar 2011, oplyste NaturErhvervstyrelsen ved mail af 2. januar 2012, at du herfra senest den 12. januar 2012 ville modtage svar på din fornyede anmodning. Da afklaringen af din anmodning om aktindsigt kræver lidt mere vidtgående overvejelser end vi forudsatte den  2. januar, skal vi meddele, at du desværre først kan forvente svar i løbet af næste uge, dog senest fredag den 20. januar 2012.

 

       
 

Med venlig hilsen

 
  xxx
   
 

Miljøerhverv

 

Tlf: 4526 3xxx

 

Email: xxx@naturerhverv.dk