Landbruget satte 26 milliarder til på 15 år

Henrik Zobbe har sammen med Jens Hansen fra Fødevareøkonomisk institut på KU lavet en oversigt over landbrugts gæld. Heri skriver de bl.a:

 Væksten i gælden er endvidere påvirket af brugerfamiliernes løbende opsparing. I årene 1996-2006 varierede opsparingen fra minus 2,6 mia. kr. til plus 3,0 mia. kr., mens den i kriseårene 2007-10 varierede fra minus 4,9 mia. kr. og minus 13,0 mia. kr., jf. tabel 6. For årene 1996-2010 taget under ét var der tale om en negativ opsparing på 25,6 mia. kr.

Ovenstående kortfattede beskrivelse af væksten i gælden – og især af årsagerne hertil – er behæftet med nogen usikkerhed, bl.a. fordi regnskabsstatistikken er baseret på en stikprøve.

Trods dette giver fremstillingen formodentlig et nogenlunde retvisende billede af forløbet, hvorfor konklusionen med dette forbehold er som følger: at den samlede gæld voksede fra 108 mia. kr. ultimo 1995 til 336 mia. kr. ultimo 2010 – svarende til en forøgelse på 228 mia. kr.

  • at nettoinvesteringer i landbrugsaktiver her i landet forklarer 24 mia. kr. af væksten i gælden (svarende til 11 pct.).

  • at nettoinvesteringer i andre materielle og finansielle aktiver forklarer henholdsvis 51 mia. kr. og 25 mia. kr. af væksten – svarende til 22 pct. og 11 pct.

  • at negativ opsparing bidrog med 26 mia. kr. – svarende til 11 pct.

  • og at resten af væksten i gælden – 102 mia. kr. eller 45 pct. – kan henføres til nettolånoptagelse i forbindelse med ejerskifte

Kilde/link

Se rapporten fra fødevareøkonomisk institut