Ombudsmanden afviser at give aktindsigt i sagen om pesticidpusheren fra Djursland. Henviser til at få sagen rejst i EU

Efter flere års sagsbehandling er spørgsmålet om aktindsigt i udledningerne af ulovlig gift og gødning fra over hundrede landbrug nu afgjort af ombudsmanden, der giver myndighederne medhold i, at deres afvisning af aktindsigten er lovmedholdelig. Men Ombudsmanden tager ikke stilling til, om myndighederne overholder internationale forpligtelser for eks. EU regler eller FN konventioner. Her henviser ombudsmanden til, at EU bør kontaktes for at få belyst, om Danmark overholder EU reglerne.

Offentligheden herunder danske vandværker kan ikke få oplyst hvor giftene er anvendt og slet ikke af hvem, da sagen er overgivet til politiet. Der er endnu ikke rejst tiltale imod hovedmanden, hr. Jochumsen, fra Djursland.

Ombudsmanden tager ikke stilling til, om Danmark har implementeret EU direktivet, der realiserer Aarhuskonventionen i EU. Ombudsmanden forholder sig udelukkende til, om dansk lovgivning er overholdt. Han skriver bl.a:

 

På baggrund af forarbejderne til miljøoplysningsloven er det min opfattelse, at lovgivningsmagten har taget udtrykkelig stilling til spørgsmålet, hvorfor sager inden for strafferetsplejen, som behandles af politiet og anklagemyndigheden, er undtaget fra aktindsigt efter miljøoplysningsloven, hvis betingelserne for anvendelse af offentlighedslovens § 2, stk. 1, 1. pkt., er opfyldt.

Din klage til mig berører imidlertid også spørgsmålet om, hvorvidt Danmark har implementeret Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger korrekt.

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over Folketinget (§ 7, stk. 1, i ombudsmandsloven). Derfor kan jeg ikke behandle klager over de love, som Folketinget har vedtaget, eller i øvrigt beskæftige mig med lovgivningspolitiske spørgsmål. I lyset heraf har jeg besluttet ikke at undersøge sagen yderligere.

Jeg henviser også tilombudsmandslovens § 16, stk. 1. Herefter afgør ombudsmanden selv, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.

Du kan eventuelt selv kontakte EU-Kommissionen om spørgsmålet om Danmarks implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og bede om EUKommissionens vurdering af, om implementeringen er i strid med direktivet.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at EU-Kommissionen fører kontrol med gennemførelsen af EU-retten, herunder gennemførelsen af direktiver i medlemsstaterne.

Hvis EU-Kommissionen mener, at en medlemsstat ikke har implementeret et direktiv eller ikke implementeret det korrekt, kan kommissionen udarbejde en såkaldt åbningsskrivelse til den pågældende medlemsstat. Dvs. indlede en sag mod medlemsstaten om spørgsmålet. I yderste konsekvens 10/27 kan EU-Kommissionen anlægge en traktatkrænkelsessag mod medlemsstaten ved EU-domstolen.

Ombudsmandens virksomhed omfatter kun danske forvaltningsmyndigheder, og EU-Kommissionen er således ikke omfattet af ombudsmandens virksomhed.

Kilde/link

Se ombudsmandens afgørelse og sagsfremstillingen her