ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsRetten har talt: Landbrug er statsstøttet hobbyvirksomhed. Særregel undtager landbrug fra rentabilitetskrav

Retten har talt: Landbrug er statsstøttet hobbyvirksomhed. Særregel undtager landbrug fra rentabilitetskrav

-

Under overskriften: Landbrugets retssikkerhed under pres skriver  TOMMY V. CHRISTIANSEN, advokat (H), cand.merc. bl a:

"Med udgangspunkt i to højesteretsdomme fra henholdsvis 1975 og 1976 og et efterfølgende cirkulære fra Skat fra november 1976 har deltidslandmænd gennem mange år haft fradrag for underskud i medfør af en særlig praksis, jf. nærmere nedenfor.

Denne praksis er siden blevet fastholdt ved en principiel afgørelse fra Højesteret fra 1994. Højesteret udtalte i denne sag, at underskud ved drift af en landbrugsejendom efter den mangeårige, særlige ligningspraksis vedrørende deltidslandbrug kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst på betingelse af, at driften af ejendommen bedømt ud fra en teknisk-landbrugsfaglig målestok kan betegnes som sædvanlig og forsvarlig og tilsigter at opnå et rimeligt driftsresultat. I så fald må ejendommen efter Højesterets opfattelse i skattemæssig henseende anses for drevet erhvervsmæssigt, medmindre det må lægges til grund, at driften selv efter en længere årrække ikke vil kunne blive overskudsgivende. Disse betingelser var alle opfyldt i den pågældende sag fra 1994, og landmanden fik derfor medhold i sin klage.

Rentabilitetskravet

Vedrørende særligt rentabilitetskravet blev det i højesteretssagen fra 1994 oplyst, at en landbrugsbedrift af samme størrelse og beskaffenhed som skatteyderens med en veletableret driftsform måtte forventes at kunne give et driftsoverskud på omkring 0. Som nævnt fik skatteyderen medhold i sagen. Det betyder, at det i almindelighed ikke er et krav for at anerkende fradragsret for underskud, at driften kan bidrage til forrentning af landbrugskapitalen eller til aflønning af familiens arbejdsindsats. Det er i Landsskatterettens praksis videre lagt til grund, at det afgørende er resultatet efter, hvad der i praksis betegnes som ”driftsmæssige” afskrivninger.

Lempet rentabilitetskrav

Der er med andre ord tale om et lempet rentabilitetskrav."

Hvilket på almindeligt dansk betyder, at en landmand kan drive sit landbrug uden overskud i årevis og alligevel trække både indkøb af foder, strøm, afdrag på traktoren osv. samt underskuddet fra i sin skattemæssige indtægt. Dette er en særlig situation for landbrug, som keramikere og kunstmalere nok må misunde dem.

 

Kilde/link

JP premium (kræver abonnement)