Regeringen måtte opgive at ophæve andelsbeskatningen

Selv om den særlige lovgivning om beskatning af andelsselskaber begunstiger bestemte virksomhedstyper, herunder Arla, Danish Crown DGL m.fl., måtte skatteministeren i den nuværende regering trække sit forslag om at ophæve den ud af L81, fremsat 2012 og vedtaget året efter.

Skatteminister Holger K. Nielsen udtalte da han fremsatte lovforslaget bl.a::
– Lovforslaget ligestiller andelsselskaber med aktieselskaber, og dermed ligestiller forslaget andelshavere med aktionærer. Det synes jeg er helt fair. Hidtil har andelsselskaberne haft en helt særlig begunstigelse. Denne særbehandling ophæves nu, så erhvervsbeskatningen bliver mere ensartet og rimelig på tværs af selskaber og erhverv.

– Jeg vil gerne understrege, at det kun er rimeligt, at andelsselskaberne på lige fod med andre skatteydere er med til at finansiere finanslovens initiativer i form af flere job og uddannelse til de langtidsledige, styrket hjælp til syge og udsatte grupper og markante grønne initiativer med flere arbejdspladser.

– Sådan er det også med afskaffelsen af fedt- og sukkerafgifter. Her betaler den almindelige skatteborger med en meget begrænset forhøjelse af personfradraget og skatteprocenten. Det er ikke mindst nogle af andelsselskaberne meget glade for. På samme måde er jeg sikker på, at de langtidsledige er glade for, at andelsselskaberne er med til at betale en smule mere for, at de kan få et uddannelsesløft og bedre chancer for job og selvforsørgelse

 

Men siden kom han på andre tanker. Det fremgår af dette redigerede forslag, der er renset for enhver tanke om at pille ved andelsselskabernes privilegier. Arla og Danish Crown åndede givetvis lettet op. Det kan tænkes, at fredningen af andelsselskabernes skattefordele blev mulig efter at SF og skatteminister Holger K. Nielsen forlod regeringen.

 

http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l81/bilag/19/1190399/index.htm

Se forslagets gang gennem folketinget her:

http://www.folketingstidende.dk/samling/20121/lovforslag/L81/index.aspx