Aktindsigt i ulovlig import af 15.000 tons gødning.

Redaktøren svarer  på Brev fra politiet i sagen om aktindsigt i en større svindelsag, som af ukendte grunde er opgivet af anklagemyndigheden.

 

Til Politiet i Sydøstjylland.
J. nr: 3700-10170-01387-15

Tak for svar på min anmodning om aktindsigt i en række miljøoplysninger om emissioner af angiveligt 15.000 tons handelsgødning, som har været genstand for en undersøgelse, men som ikke er blevet til nogen straffesag, da der ikke er udarbejdet anklageskrift og da materialet ikke er fremsendt til retten. Dette har retten oplyst til undertegnede.
Se vedhæftede mail fra retten i Horsens.

FN konventionen om adgang til miljøoplysninger, Aarhuskonventionen, giver ikke mulighed for at undtage aktindsigt i miljøoplysninger med de anførte begrundelser.
Af miljøoplysningslovens § 2 stk 2, der jo implementrer Aarhuskonventionen og EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/4/EFaf 28. januar2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, som kan ses på nettet her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004&from=DA, fremgår, at

Stk. 2. Ret til aktindsigt efter denne lov begrænses ikke af særlige bestemmelser om aktindsigt i anden lovgivning. Dette gælder dog ikke bestemmelser fastsat til gennemførelse af Fællesskabsretlige forpligtelser.

Der foreligger ingen sådanne fællesskabsretlige forpligtelser. Aarhuskonventionens og EU direktivet åbner mulighed for at undtage miljøoplysninger, hvis disse kan skade for eksempel:

c) retssagers behandling ved domstolene, en persons mulighed for at opnå en retfærdig domstolsbehandling eller offentlige myndigheders efterforskning af straffe- og disciplinærsager

Men da politiet har opgivet at føre en sag ved domstolene omkring importen af gødning, kommer denne undtagelse ikke på tale.

Der anmodes om, at jeg skal oplyse formålet med aktindsigten, idet retsplejeloven tager i betragtning, om der foreligger en særlig interesse.
Retsplejeloven viger imidlertid for både Aarhuskonventionen og EU direktivet, der ikke stiller krav om særlig interesse, med derimod skriver:

De i stk. 1 og 2 nævnte grunde til afslag på anmodning om oplysninger skal fortolkes restriktivt under hensyntagen til

samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. I hver enkelt tilfælde skal de offentlige inte-

resser, der varetages ved udlevering, afvejes over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Medlemsstaterne kan ikke i henhold til stk. 2, litra a), d), f), g) og h), fastsætte, at en anmodning kan afslås, hvis anmodningen gælder oplysninger om emissioner til miljøet

EU direktivet artikel 4 stk.2 nederst.

Det fremgår altså, at emissioner ikke kan undtages aktindsigt, og da oplysningerne vedrører emission af 15.000 tons handelsgødning, skal oplysningerne udleveres i henhold til Aarhuskonventionen og EU direktivet.

Det ønskes i Deres brev, at navnet på den sigtede oplyses, men da det er besluttet ikke at rejse sigtelse i dette spørgsmål og da der hidtil tilsyneladende har hersket navneforbud i sagen, synes et sådant ønske umuligt at efterkomme.
Det skulle dog være en overkommelig opgave at finde sagen frem, da det af Landbrugsavisen den 7. december 2015 fremgår

  • at sagen har verseret siden 2012,
  • omfatter ulovlig import af gødning, og
  • at den nu ikke længere sigtede person bor i nordtyskland og den 31. januar 2012 blev fremstillet i grundlovsforhør efter at være anholdt dagen før nær Odder. Han blev varetægsfængslet i fire uger.

Artiklen i Landbrugsavisen oplyser endvidere:

Dengang lød sigtelsen blandt andet på momssvindel for cirka 16 millioner kroner. Senere samme år beslaglagde Skat godt 20 køretøjer i selskabet, som var mistænkt for i stor stil at have leveret såkaldt sort gødning til landbruget.

Oplysningerne om grundlovsforhøret skulle i sig selv være tilstrækkelig til at identificere sagen.

 

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C, 1. sal th.
2800 Lyngby
Tlf: 20 41 77 88
Vedhæftet meddelelse

Subject:

SV: Begæring om aktindsigt

From:

´Retten i Horsens´ <horsens@domstol.dk>

Date:

14-12-2015 13:48

To:

“knud@haugmark.dk” <knud@haugmark.dk>

 

Kære Knud

 

Tak for din henvendelse.

 

Retten er ikke omfattet af de nævnte love. Adgangen til aktindsigt hos retten er reguleret i retsplejeloven, herunder først og fremmest retsplejelovens kapitel 3a.

 

Ud fra indholdet af din mail vil jeg foreslå, at du i stedet retter henvendelse til anklagemyndigheden. Retten indsamler ikke bevismateriale. Og da gødningsdelen af sagen ifølge den avisartikel, du henviser til, blev opgivet af anklagemyndigheden, har retten formentlig aldrig modtaget noget materiale herom.

 

Med venlig hilsen

 

Mette Hansen

Administrationschef

Direkte nr. 76 25 45 03

Mobilnr. 22 44 07 58

metth@domstol.dk

adm.hrs@domstol.dk

 

Retten i Horsens

Administrationen

Godsbanegade 2

8700 Horsens

76 25 45 00

www.domstol.dk/horsens

 

 

Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 14. december 2015 13:26
Til: ´Retten i Horsens´
Emne: Begæring om aktindsigt

 

Til Retten.
hermed begæres med henvisning til miljøoplysningsloven og offentlighedsloven aktindsigt i bevismaterialet, som retten har samlet ind i sag om svindel med gødning, som nu er opgivet. Jeg henviser til omtalen heraf i Landbrugsavisen:
http://landbrugsavisen.dk/mark/anklager-opgiver-tiltale-om-g%C3%B8dning-mod-direkt%C3%B8r.
Andre afledte sager omfattes også af begæringen om aktindsigt.
Samtidig søges aktindsigt i de udkast til anklageskrift i sagen, som foreligger, samt korrespondance i sagen med andre myndigheder herunder eventuelt centralforvaltningen.
Sluttelig ønskes begrundelsen for at sagen er opgivet oplyst særlig i lyset af, at der foreligger klare beviser i sagen. Korrespondance om dette spørgsmål omfattes også af begæringen om aktindsigt.
Sagens journal bedes også udleveret.
Med venlig hilsen


Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C, 1. sal th.
2800 Lyngby
Tlf: 20 41 77 88