ForsideCasesGylleramtIngen sikkerhed for naboer til svinefarme

Ingen sikkerhed for naboer til svinefarme

-

I en ny godkendelse af et svinebrug forholder man sig ikke til, at krav til lugtgener er blevet skærpet siden sidste godkendelse. Man skriver i en godkendelse for Marienborg på Møn bl.a:

 

3.6 Lugt
Lugtgenekriterierne er i forbindelse med revurderingen beregnet i ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk

Kommunens bemærkninger og vurdering

Lugt fra staldene er på godkendelsestidspunktet beregnet efter FMK’s Lugtvejledning fra 2002 sammenholdt med de daværende afstandskrav. Det blev på godkendelsestidspunktet vurderet, at husdyrbruget ikke ville give anledning til væsentlige lugtgener for de omkringboende.

Stalde og anlæg, som er lovligt placeret før den nye husdyrlov trådte i kraft er fortsat lovlige selvom reglerne for lugt og afstande er  skærpet.
Kommunen kan ikke stille krav til reduktion af lugt fra staldene med mindre en beregning viser at lugtgeneafstanden er overskredet og en eventuel lugtreduktion er økonomisk og teknisk mulig ud fra princippet om proportionalitet.
Der er foretaget en beregning på lugt fra Egeløkke og lugtgeneafstanden til enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone er overholdt. Dermed kan der ikke stilles vilkår om lugtreduktionen.

Læs det hele her.

revurdering-af-miljoegodkendelse-egeloekke-