For 10 år siden kunne Landbrugsavisen meddele, at kun halvdelen af markstakkene med gødning var lovpligtigt overdækket. Henrik Høegh, daværende viceformand i Landbrug&Fødevarer udtalte den gang (2007)

“Der er ingen vej uden om. Vi skal gennem nyhedsbreve, pjecer og ved hjælp af konsulenterne have gjort det krystalklart overfor landbruget, hvilke krav, der gælder til markstakke,”

Det har ikke hjulpet. En trofast læser, debattør og kratlusker, Holger Ø. Mortensen, har på en enkelt eftermiddag fotograferet 5 uoverdækkede  markstakke og meldt forholdet til de respektive kommuner. Det har hjulpet i et enkelt tilfælde.

Den flittige debattør har i samme omgang beskåret tre lokale medier med dette indlæg:

Landbrugslove bliver ikke overholdt

I både Skanderborg, Odder og Horsens kommuner ser man husdyrgødning lagt i markstakke uden den reglementerede overdækning. I flg. husdyrgødningsbekendtgørelsen må møg fra husdyr ikke henligge mere end 1 uge inden det skal spredes på marken og pløjes ned efter få timer. Med de nuværende og våde marker, bliver det mere end svært at få fjernet disse ulovlige markstakke.

Ud af 5 markstakke, er kun en af dem kørt ud inden for den seneste uge. De øvrige har ligget der i både uger og måneder. En markstak er siden blevet dækket med plastic.

Man kan sige, at denne overtrædelse af miljølovgivningen tilhører petitesseafdeleingen, men ikke desto mindre siver regnvand ned gennem en markstak og forurener undergrunden, hvor møget ligger. Og det INDIKERER, at nogle bønder ikke respekterer landbrugslovgivning deres foresatte har været med til at udarbejde.

Denne procedure med ulovlige markstakke har stået på i årevis – ikke bare i disse tre kommuner, men over hele landet. Og håndhævelsen af de mest elementære love for landbruget lader meget tilbage at ønske i mange kommuner.

Vi holder øje med møget og gyllen.

Holger Øster Mortensen, Præstholm Mk., Odder