ForsideBiogasbedragetMeget optimistiske forudsætninger for Salling-biogas

Meget optimistiske forudsætninger for Salling-biogas

-

Firmaet Plan-Energi har for Naturgas Midt-Nord udarbejdet et skitseprojekt som konkluderer, at det kan betale sig at udnytte gylle i et eller flere biogasanlæg på Sallinghalvøen i Nordjylland. Forudsætningerne for alle beregningerne er i forhold til regeringens egen plan "Landbrug og Klima" meget optimistiske.

Man regner i Sallingprojektet med, at man kan få 26,4 og 20,9 kubikmeter biogas ud af hver tons ghhv. kvæg eller svinegylle. Landbrug og klima regner med langt lavere udnyttelse nemlig 14 og 11 kubikmeter.

Sallingprojektet regner altså med at udnytte gyllen hhv. 85 % og 90 % bedre end regeringens eget udspil, der kun ser en mulighed i at forgasse den tykke del af gyllen, som derfor skal centrifugeres, før den sendes til anlægget.

Landbrug og Klima nedtoner andre påståede miljøfordele ved gyllebaseret biogas. Udvaskningen ef næringsstoffer  anslås falde med 2 % fra afgasset gylle og ammoniakfordampningen kan endda være højere. Det afhænger af jordens porøsitet på udbringningstidspunktet.

 

Se tallene i Sallingrapporten1 her og Landbrug og Klima her

 

1"Optimal udnyttelse af biogasressourcen ved hjælp af opgradering til naturgaskvalitet" udsendt af Naturgas Midt-Nord 2009.