Axelborg sender Lars Attrup i byen med endnu en dommedagsprofeti

saerregler
JP den 30. marts 2017

Landbrugsretorikeren på Jyllandsposten, journalist Lars Attrup, lader igen sin skrivehånd føre af landbrugets propagandadrenge. Denne gang handler det om, at spåkonerne inde på Axelborg har “beregnet” at landbrugsproduktionens “værdi” vil falde med 10.3 milliarder “i løbet af nogle år”

Så kunne man vel forvente, at de snu lille Lars Attrup huskede på sine elementære journalistdyder og spurgte ind til, hvordan Det Axelborgske Hylekor var kommet frem til denne konklusion? Kender de priserne på markederne om “nogle år”? kunne han for eksempel spørge, for så er de nok de dygtigste sandsigere i verden og har en strålende karriere foran sig som rådgivere for børsspekulanter.

Den snu lille Lars kunne jo også spørge ind til, hvordan man “beregner” noget, når man sådan set ikke har noget at regne med. Og hvad betyder “værdi” i denne sammenhæng. Er det værdien på markedet, altså salgsværdien, så er det ret lige gyldigt, hvis fortjenesten ellers er høj nok. Men en høj “værdi” kan også være det samme som, at varerne er for dyre, og derfor ikke bliver solgt.

Er der tale værdien på landmandens regnskab, altså gevinsten, så er det anderledes alvorligt. Da denne ofte er negativ allerede, skulle man nok med udsigten til faldende indtjening overveje at nedlægge denne underskudsgivende produktion i stedet for at flæbe højt i den trykte presse.

At arbejdspladser flytter sig er der ikke noget nyt eller foruroligende i. Antallet af arbejdspladser i landbruget er decimeret siden 1960, og i øjeblikket arbejder tusindvis af importerede østeuropæere i de danske stalde.

Den underlige størrelse “fødevareklynge” omfatter faktisk en del produkter, der slet ikke kan spises. At arbejdspladser i giftindustrien forsvinder, kan vi kun glæde os over her på redaktionen. Eller i alkoholbranchen, som jo ret beset også er del af samme giftproduktion. Arbejdspladser er ikke et ubetinget gode.

Landbrugets lille løbedreng skriver for eksempel følgende, der fremstilles som en advarsel fra “Landbrug & Fødevarer” (!).

De danske særregler, EU’s skrappeste krav for reduktion af ammoniak, vil koste dyrt, advarer Landbrug & Fødevarer i Jyllands-Posten. Danmark har forpligtet sig til at reducere udledningen 24 pct. fra 2005 til 2020. Tyskland har lovet en reduktion på 5 pct., Holland 13 pct. og Storbritannien 8 pct. Det gennemsnitlige reduktionsmål for EU-landene er 6 pct.

Disse reduktionsmål er fastsat af EU, bl.a. ud fra den aktuelle belastning, og den er meget højere i Danmark på grund af vores ringe størrelse men enormt store dyrehold. I øvrigt er Tyskland også under pres fra EU, der ikke er tilfreds med indsatsen imod nitratudvaskningen. Men det forbigår den logrende Lars i andægtig tavshed.

De danske mål bygger på beregninger fra Aarhus Universitet, men nu viser det sig, at målene ikke kan nås med mindre landbrugsproduktionen falder eller der investeres i ny miljøteknologi.

Surprise! Kvælstofudledningen falder ikke sådan bare af sig selv? Men nu forstår vi, hvorfor staten punger ud til alle mulige projekter, der skal fjerne kvælstoffet fra vandmiljøet. Støtte til braklægning af “lavbundsområder”, der reelt er så våde, at de alligevel ikke kan dyrkes, men som så kan indgå i et regnestykke, der viser et fald i udledningen. Det samme gælder biogasanlæg, efterafgrøder m.v. som i bedste fald maskerer udvaskningen.

En effektiv reduktion af den animalske produktion af underskudsgivende produkter, mælk og svinekød, vil gavne miljøet og samtidig være en kommerciel succes.Danmarks Statistik skriver for eksempel:

Driftsresultatet for et gennemsnitligt jordbrug i Danmark (i 2016) faldt for tredje år i træk og var langt fra tilstrækkeligt til at dække den beregnede ejeraflønning. Der var især tilbagegang for konventionelle mælkeproducenter og producenter af smågrise.

Attrup/Axelborg skriver videre:

Konsekvensen vil være, at værdien af produktionen falder med 10,3 mia. kr., og omkring 5.000 arbejdspladser vil gå tabt i den danske fødevareklynge i løbet af nogle år, skriver avisen

Sidst burde Lars Attrup bede om en deklarering af udtrykket “i løbet af nogle år”. Det er så upræcist, at det aldrig bliver muligt at eftervise Axelborgs dommedagsprognose, som jo blot skal berede vejen for endnu mere landbrugssvineri end den såkaldte landbrugspakke muliggør.

Vi kan konstatere, at ikke bare ministrene Eva Kjer Hansen og Esben Lunde Larsen er i særinteressernes brød, men Lars Attrup synes også at være købt og betalt til at agere landbrugspropagandist bag et falsk dække af at være fagjournalist. At han stod bag et amatøragtigt forsøg på via sit forbund at lukke kæften på og afpresse denne sides redaktør, gør ham naturligvis ikke specielt elsket her på redaktionen.

Vi indrømmer derfor villigt at være negativt ladede over for denne tilsyneladende korrupte skriverkarl på Finans og JP.

Kilde: Danske særregler koster 5.000 arbejdspladser | LandboSyd