Leder: Er seniorkonsulent i DN, Thyge Nygaard, blevet gyllegasforgiftet?

Med såkaldt "seniorkonsulent" Thyge Nygaard har landbruget fået en nyttig idiot/villig løbedreng i Danmarks Naturfredningsforening. Han lader sig flittigt indoktrinere for eksempel med landbrugets argumenter for at bygge urentable og miljøbelastende biogasværker.

Vi ved ikke noget om, at man kan blive forgiftet af gyllegas eller om en sådan forgiftning kunne føre til mental forvirring, selvovervurdering og en megalomanisk trang til at bruge andre menneskers penge på at oprette store gyllekogerier, som både kan lugte grimt og lave gyllegas. Måske kan et menneskes egne indre gasser under særlige omstændigheder stige til hovedet og give symptomer.

Vi ved ikke om et sådant ”gyllegassyndrom” er beskrevet i den medicinske litteratur. Vi frygter at Thyge Nielsen er et typisk og meget hårdt ramt tilfælde, hvilket nedenstående kan forklare nærmere.

Et af symptomerne består i, at hjernens centre for logisk tænkning bliver bedøvet. Når Thyge Nygaard til et medlem af DN for eksempel skriver, at

DN bakker op om biogas først og fremmest, fordi biogas løser en række samfundsproblemer med recirkulering af næringsstoffer, mindskelse af udledningen af klimagasser og ikke mindst fordi det skal indgå som en integreret del at fremtidens fossilfri energiforsyning

så er den logiske sammenhæng sendt på langfart.

Biogasproduktion modtager alene i 2018 1.8 mia støttekroner, men leverer ganske lidt energi for pengene. Både landbruget og DN argumenterer så med, at biogas til gengæld ”løser” nogle selvudnævnte ”samfundsproblemer”, som retfærdiggør milliardstøtten.

Et af dem angives som ”recirkulering af næringsstoffer”, hvilket til alle tider har været landmandens egen opgave for at undgå udpining af jorden. Gødning fra dyr kan man sagtens køre ud på markerne uden at lægge vejen omkring et biogasværk. Og ”recirkuleringen” omfatter i alle tilfælde ikke den halvdel, der går tabt til vand- og luftmiljøet.

En anden såkaldt ”samfundsopgave”, altså at rydde op efter det forurenende landbrug, er ifølge den biogasbegejstrede Thyge Nygaard at ”mindske udledningen af klimagasser”, men der findes ingen ædruelig dokumentation af, at biogasanlæggene har en gavnlig klimaeffekt, samlet set. Og hvis man indregner den CO2-gæld opbygningen af værkerne med tilhørende køretøjer og drift, vil biogaseventyret sende os alle et stort stykke nærmere klimakatastrofen på kort og mellemlang sigt.

Okologi.dk skriver for eksempel om ulemperne ved biogas bl.a:

Risiko for øget ammoniaktab fra gylletank og under udbringning i

Altså større belastning af klimaet.

Helt galt går det for den forvirrede Thyge, når han skriver, at DN går ind for biogas

”ikke mindst fordi det skal indgå som en integreret del at fremtidens fossilfri energiforsyning.”

Thyge bruger konklusionen som argument. Han kan simpelthen ikke tænke logisk. For et biogasanlæg kan ikke drives uden diesel til gyllebiler og traktorer, strøm til pumper og staldanlæg, foder fra fjerne egne, kunstgødning, der er meget energikrævende, til foderproduktion osv.

Helt bortset fra, at man jo ikke først kan indrømme, at man ikke leverer i forhold til støtten, og så finde på alle mulige temmelig søgte grunde til, at man alligevel skal have en masse støttekroner. Et barnløst par kan jeg heller ikke forlange børnepenge, fordi de påstår at løse ”samfundsopgaver” ved at vaske deres tøj eller rense deres egne negle eller gå til dans på kroen eller hvad de nu hitter på.

Hvorfor gøre tingene nemt, når der nu findes en besværlig måde.

Den rundforvirrede Thyge ved udmærket, at man kan fodre køer med græs. Men nu har regnedrengene ovre på Axelborg fundet på, at man kan dyrke græs, presse saften ud af det og lave det om til proteinpulver og så bruge pressekagen til kvægfoder og biogas. De har også fundet ud af, at det kan give en masse penge, incl. tilskud til efterafgrøder m.v.

Seges er optimister. Det skyldes udsigten til massiv økonomisk støtte

Når nu Seges siger, at de er ”optimister”, så synes lille Thyge Nygaard også, at det er en super god ide. På trods af, at teknologien ikke er på plads og klimagevinsten er i bedste fald marginal, for de metanproducerende køer indgår i produktionen i stort tal. Thyges øjne lukker sig andægtigt for denne besværlige kendsgerning for, som han jublende udbryder:

”der bliver nu forsket intensivt og der er givet støtte til etablering af de første fuldskalaanlæg”

Alle andre ved, at en stærk reduktion af kvægholdet er den nemmeste, hurtigste og mest effektive metode til at reducere udslippet af klimagasserne CO2, metan, ammoniak og lattergas. Men Thyge Nielsen synes, at det er meget bedre, at opretholde et stort kvæghold, mens han venter på teknologiske fixfaxerier, der ikke leverer på andet end tilskudstrømmen til landbruget. Thyge Nygaard er nu som altid helt på linje med SEGES.

Sagen er, at støtte ved anvendelse af majs til biogas nedsættes, så det er nødvendigt at fremstille et støtteberettiget ”affaldsprodukt” som man kan fodre biogasværkerne med. Ellers vil de simpelthen gå konkurs på stribe. Det har både Thyge og SEGES set i øjnene. Og derfor mener DN

”at der er store potentialer i at vi begynder at dyrke langt mere græs i Danmark.”

Stærke indikationer på fremskreden gyllegasforgifning fremgår videre af Thyge Nygaards himmelråbende påstande om, at

”businesscasen for økologisk græsprotein er positiv, som det er noget vi kommer til at se meget mere af. Og så er biogas den bedste måde at bruges den rest, som ikke kan bruges til foder.”

At teknologien stadig er på kravlestadiet forhindrer altså ikke DNs gasmand i at juble over en “businesscase” for økologisk græsprotein, som Thyge har fundet sig på internettet. Den består i nogle slides fra en peptalk om den nye sugeslange ned i tilskudskronerne.

Thyges busenesscase er ren spekulation og tilskudsrytteri, udarbejdet på Axelborg.

Langt over halvdelen af det fuldt omlagte økologiske areal er græs, som i forvejen er temmelig økologisk, hvorfor økologistøtten set fra et miljøsynspunkt er spildt.

Thyge Nygaard modsiger sit eget vås med endnu mere vås. På den ene siden vil han ”recirkulere næringsstoffer” og på den anden side så kan gylle ”let undværes” i biogassen.

Og så mener Thyge Nygaard lige pludselig, at den største råvare i biogas i fremtiden vil være halm. Spændende synspunkt, men hvor skal den så komme fra? Og halm er meget svært nedbrydeligt, så det er vist en rigtig dårlig ide. Energien frigøres fint i en fjernvarmeværk uden nævneværdig CO2 belastning.

Thyge flipper helt ud og taler nærmest i vildelse om at ”metanisere” CO2 med overskudsstrøm fra vindmøllerne. Vi skal nok lade være med, at ødelægge Thyges dejlige drømmerier med logistiske indvendinger.

Thyge Nygaard er nok ansat i Danmarks Naturfredningsforening. Men han arbejder hårdt for at fremme Landbrug&Fødevarers interesser.

Det er en alvorlig sag.

Kilder:

http://orgprints.org/31734/1/Kan%20vi%20fremstille%20protein%20fra%20gr%C3%A6s_DME_19-01-2017.pdf

ihttp://okologi.dk/landbrug/viden/biogas/oekologisk-biogas

Læs hele Thyges epistel om biogas her Thyges_brev_til_Holger