America first! Sojaimporten fra USA mere end fordobles på et år

Efter en kammeratlig samtale mellem Claude Juncker, EU, og den amerikanske præsident er importen af soja fra det amerikanske landbrug steget brat, til glæde for de amerikanske landmænd, der sikkert gerne stemmer på ham næste gang. Importen af amerikansk, noget dyrere LNG (flydende naturgas) er ligeledes eksploderet.

EUs landbrugs umættelige behov for proteinfoder til millioner af husdyr fører nu til en sårbarhed for politisk afpresning. Det ser ud til, at Trump har haft held til at presse EU til handelsmæssige indrømmelser.

Pressemeddelelse

Importen af sojabønner fra USA, der er EU’s vigtigste leverandør, er steget med 112 %

Bruxelles, den 7. januar 2019

Den Europæiske Unions import af sojabønner fra USA er steget med 112 % i indeværende produktionsår (juli-december 2018) sammenlignet med samme periode i det foregående år. Med en andel på 75 % af EU’s import af sojabønner er USA fortsat Europas største leverandør.

Omvendt aftager Europa fortsat langt størstedelen af USA’s eksport af sojabønner (28 %), efterfulgt af Argentina (10 %) og Mexico (9 %).

Dette er et led i gennemførelsen af den fælles erklæring, som Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og USA’s præsident, Donald Trump, fremsatte i juli 2018. I den fælles erklæring giver de to parter udtryk for, at de er blevet enige om at øge samhandelen på flere områder og med flere varetyper, navnlig sojabønner. Som følge heraf offentliggør Europa-Kommissionen nu regelmæssigt tal om EU’s import.

Den seneste vigtige udvikling i andet halvår af 2018 bidrager til at cementere USA’s førende stilling som leverandør af sojabønner til EU i hele kalenderåret og placerer USA et godt stykke foran Brasilien, som traditionelt har været EU’s hovedleverandør. I 2018 (januar-december) havde 50 % af Europas import oprindelse i USA, mens 36 % havde oprindelse i Brasilien (37 % i 2017).

Europas import af sojabønner fra USA vil helt sikkert stige endnu mere som følge af Europa-Kommissionens afgørelse om at iværksætte proceduren for godkendelse af anvendelsen af sojabønner fra USA til fremstilling af biobrændstoffer.

Den rapport, der er fremlagt i dag, viser følgende:

  • Sammenlignet med de første 27 uger af produktionsåret 2017 (juli-december) er EU’s import af sojabønner fra USA steget med 112 % til 5 181 833 ton.
  • Hvad angår EU’s samlede import af sojabønner er USA’s andel nu på 74,5 % sammenlignet med 39 % i samme periode sidste år. Dermed fører USA klart over Brasilien (19 %), der er EU’s anden største leverandør, efterfulgt af Canada (2 %), Ukraine (1,6 %) og Paraguay (1 %).

I december 2018 iværksatte Europa-Kommissionen en offentlig høring om afgørelsen om godkendelse af anvendelsen af sojabønner fra USA til fremstillingen af biobrændstoffer i Europa. Ifølge Kommissionens vurdering opfylder den protokol til sikring af bæredygtighed i sojabønneproduktionen (“U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol”), som de amerikanske sojabønneproducenter har forelagt, EU-lovgivningens obligatoriske bæredygtighedskrav til sojabønner, der anvendes til fremstilling af biobrændstoffer.

Udkastet til gennemførelsesafgørelse er blevet offentliggjort med henblik på feedback indtil den 16. januar på webstedet for bedre regulering og vil formodentlig blive vedtaget i løbet af de kommende uger, hvilket skulle give de amerikanske eksportører mulighed for yderligere at diversificere deres europæiske markeder og bidrage til EU’s mål på området vedvarende energi.

Baggrund

EU importerer ca. 14 mio. ton sojabønner om året, der anvendes som en proteinkilde i foder til vores dyr, bl.a. kyllinger, svin og kød- og malkekvæg. Sojabønner fra USA udgør en meget attraktiv fodermulighed for europæiske importører og brugere grundet de konkurrencedygtige priser.

Oplysningerne i den rapport om sojabønner, der er offentliggjort i dag, stammer fra markedsobservatoriet for afgrøder, som Europa-Kommissionen lancerede i juli 2017 for a dele markedsdata og kortfristede analyser og sikre mere gennemsigtighed.

Yderligere oplysninger

Bilag

Billede 1

Image 2

Billede 3

IP/19/161

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail