Applegatekorrespondance

Kære Nxxx

 

Under henvisning til Bygningsstyrelsens mail af 19. februar 2015 vedrørende handelsprisen af et 92,1648 ha stort landbrugsareal ved Foulum, 8830 Tjele skal SKAT på det foreliggende grundlag udtale, at den i købsaftalen anførte købesum 23 mio. kr. ekskl. moms for i alt 92,1648 ha svarende til 24,96 kr. pr. m2 skønnes at ligge inden for den usikkerhed hvormed arealets kontante handelsværdi kan fastsættes.

 

I SKATs bedømmelse indgår:

 

  1. Viborg kommune udbygder delvis byggemodnet erhvervsjord i kommunens yderområder til 40 kr. pr. m2 ekskl. moms.
  2. Handelsværdien af arealet som ubebygget landbrugsjord skønnes at være 15 kr. pr. m2.
  3. Liggetiden på et areal af ovennævnte størrelse (920.000 m2) skønnes normalt at være betydelig.
  4. Der er ikke registreret aktuelle handler af sammenlignelig jord i Viborg kommune i perioden 1. januar 2014 til d.d.

 

 

Med venlig hilsen

 

xxx

 

   Kontorchef

Ejendomsvurderingskontoret

Sluseholmen 8 B, 2450 København SV

 

xxx

Telefon: (+45) 72 37 xxxx

 

 bslogo

 

Fra: N xxx
Sendt: 19. februar 2015 10:19
Til: xxx
Cc: xxx
Emne: Anmodning om SKATs bemærkninger til pris og vilkår ved grundsalg

 

Kære S

 

Efter aftale med Kristian Lyk-Jensen fremsender jeg her en anmodning om SKATs bemærkninger til købspris og –vilkår i forhold til Bygningsstyrelsens salg af grundarealer i Foulum ved Viborg. SKATs bemærkninger skal indgå i det planlagte aktstykke vedrørende sagen.

 

Jeg vedhæfter købsaftale med kortbilag, hvor pris (23 mio. kr.) og vilkår fremgår samt den indhentede mæglervurdering til brug for din vurdering. Jeg bemærker, at vi ved prisfastsættelsen har taget udgangspunkt i den vurderede pris for jorden som erhvervsindustrijord, da en ændring af benyttelsen til dette formål er en forudsætning for handlen.

 

For en god ordens skyld bemærker jeg endvidere, at sagen skal behandles yderst fortroligt, og at der er tale om en sag af hastende karakter, da vi forventer at forelægge aktstykket om salget for Finansudvalget den 11. marts.

 

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, må du endelig kontakte mig hurtigst muligt.

 

Med venlig hilsen

xxx
Specialkonsulent, Cand. Jur.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Bygningsstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 39 / 2500 Valby

Direkte +45 41 70 xxxx / Hovednr. +45 4170 1000

xxx@bygst.dk / www.bygst.dk

skatlogo