Processkrift

Politiken har uden mit samtykke bragt et billede på en fremtrædende plads i avisen den

27/12 2020, som jeg har ophavsretten til. ( Se bilag ”Støjbjergkage i Pol” og ”Støjbergkage_paa_kokkenbord.jpg” og ”nybagt_kage”. Endvidere bilægges en kvittering for en del af indkøbene til kagen som dokumentation for, at jeg har fremstillet den. Se bilag ”bon.jpg”) Sagen er søgt bilagt, men desværre forgæves.

Politiken erkender, at skulle betale for at have bragt billedet, men henviser størstedelen af

kravet til en tredie person, som på ingen måde kan drages til ansvar.

Jeg udarbejdede i december 2020 et billede af en gulerodskage med henblik på at deltage i den

heftige debat om Inger Støjbjerg og til støtte for hende. Jeg delte billedet af ”Proportionskagen med Bagetelliseringstopping” med forskellige og lagde det på sociale medier. Dette er en naturlig følge af, at jeg ejer ophavsretten til billedet, men det berettiger ikke andre til at bringe billedet. Billedet af kagen er holdningsbærende og benytter den af Inger Støjbjerg opfundne kage-kommunikationsform. Desuden spiller den på gulerodsfarvet hår og ”næse”, en gulerod, som omgangssprogligt udtryk for en irettesættelse.

Politiken har været udgivet siden 1884 og har derfor lang tids erfaring med ophavsretlige forhold, herunder honorering af tilsendt materiale. Politiken har forsømt, hvad der bør være en rutinesag, at indhente samtykke til at bringe billedet og til at udarbejde en ledsagende tekst, der ikke er i overensstemmelse med billedets formål.

Dette er ansvarspådragende i henhold til lov om ophavsret §2 og §3. Ikke mindst i betragtning af, at

Politiken driver et billedbureau, hvorfra man selv faldbyder billedmateriale. Dette bureau,

kaldet Polfoto, er ligeledes af høj alder og har stor ekspertise med hensyn til anvendelse og honorering af billedmateriale.

Politiken havde endvidere ikke krediteret undertegnede for billedet, men krediteret en

anden.

Politiken erkender at have bragt billedet uden samtykke, og at undertegnede har ret til honorering. Politiken finder sig imidlertid ikke forpligtet til at betale andet end et symbolsk beløb på kr. 500,- som bladet har indsat på min konto uden videre. Avisen henviser til, at restbeløbet kan opkræves hos en tredjemand, som ikke har noget med sagen at gøre.

Se bilag: Korrespondance med Politiken.

Mit krav imod Politiken skal dække:

  • Godtgørelse for, at Politiken har bragt billedet uden mit samtykke
  • Godtgørelse for, at Politiken ikke har krediteret mig for billedet, men endda en helt anden person.
  • Godtgørelse for retten til fremover at trykke billedet. Det skal her nævnes, at Politiken fortsat udgiver billedet i sin faximile internet version, som er tilgængelig for Politikens abonnenter samt brugere af avisarkivet Info Media. Info media har været tilgængeligt via de offentlige bibliotekers hjemmesider under hele coronaepidemien og er fortsat åben for alle den 15. marts 2021. Se screendump ”Infomedia 15_3_2021”. Datoen kan ses nederst til højre.
  • Godtgørelse for, at Politiken har anvendt billedet til et formål, der strider imod billedets hensigt som politisk statement.

Det fremgår af Lov om Ophavsret §76,2 :

Skærpende omstændigheder anses navnlig for at foreligge, hvis overtrædelserne sker erhvervsmæssigt, hvis der fremstilles eller blandt almenheden spredes et betydeligt antal eksemplarer, eller hvis værker og frembringelser gengives på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led.

 

Da Politiken har brugt billedet i en kommercielt øjemed, endda bragt det i firfarvetryk på en fremtrædende plads i avisen i juleferien, hvor der er særlig mange læsere, og har gjort billedet tilgængeligt på InfoMedia og i avisens internetarkiv, må alle tre betingelser for at der foreligger skærpende omstændigheder siges at være opfyldt. Se bilag ”infomedia 15_3_2021”.

Der henvises til sagen imod Partiet Liberal Alliance anlagt af fotograf Steen Larsen

Se bilag ”LiberalAlliance30.01.2015-zya4xw.pdf”, om en helt parallel sag, hvor sagsøgte Liberal Alliance blev dømt i to instanser for at have brugt et billede af Lars Løkke Rasmussen, som var tilgængeligt på Venstres hjemmeside for download, men af Liberal Alliance blev anvendt til et andet formål, end det billedet tiltænkte.

Liberal Alliance brugte billedet i tre helsiders annoncer, hvor Lars Løkke Rasmussen blev smædet og kaldt ”løftebryder”, ”Socialdemokrat” m.v.

I sagen om kagen er forholdet helt parallelt. Jeg har efter grundig research fremstillet en gulerodskage, dekoreret den med sikker kunstnerisk tæft med Inger Støjbjergs portræt i naivistisk/kubistisk stil og fotograferet billedet. Kagen blev under betegnelsen ”Proportionskage med Batelliseringstopping” delt med forskellige og lagt på sociale medier som en kritik af, at man udsatte Inger Støjbjerg for en rigsretssag, hvor en næse var mere passende. I strid med denne anskuelse bragte Politiken uden mit samtykke billedet ledsaget af en kritiserende og negativ tekst. Man ironiserer over de mange sagsakter og nævner alle de lovtekster, som kan komme på tale i en sag imod Inger Støjbjerg. Dette er nærmest det modsatte synspunkt på Inger Støjbjerg.

Politiken bringer altså ikke alene billedet uden samtykke, men forvrænger mit synspunkt til ukendelighed og har siden afvist at berigtige dette. Jeg har endda fremsendt en trykklar tekst, som avisen kunne anvende.

Politiken har udelukkende berigtiget fotografens navn i en lille, bitte notits 20 dage efter at billedet var bragt, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Det er meget alvorligt, når et dagblad skyder mig noget i skoene, som jeg ikke mener, ja nærmest spænder min kage for avisens politisk korrekte synspunkt, at Inger Støjbjerg skal dømmes af en rigsret. Se bilag ”rettelse.”

Jeg forlanger at Politiken i tråd med Pressenævnets praksis, bringer en berigtigelse på samme sted i avisen, hvor avisen tidligere har krænket min ophavsret og fordrejet mit synspunkt. Altså på bagsiden over to spalter.

Da Politiken ikke har ønsket at forlige sagen ved at indbetale et i denne sagstype meget

beskedent beløb forlanges herefter, hvad der i betragtning af sagens grovhed må ligge på mindst 15.000 kroner, jf. lovens § 83, stk. 1, nr. 1, jf. § 76, jf. §§ 2 og 3.

Alt efter hvor meget vægt retten vil lægge på de skærpende omstændigheder kunne beløbet sagtens komme op på det dobbelte og stadig ligge inden for retspraksis. Fotograf Steen Larsen tilkendtes i den ovenfor nævnte sag i to retsinstanser kr. 45.000, selv om der i hans sag ikke forelå skærpende omstændigheder.

I denne sag blev sagsøgte, Liberal Alliance pådømt en straf, nemlig en bøde. Dette kunne også komme på tale i denne situation, måske snarere som samfundstjeneste eller fængsel.