Fødevareministeren kan mørklægge kontrolresultater

Ministren har muligthed for at mørklægge visse oplysninger uden begrundelse og uden at meddele af hun gør det.

Fødevarfeloven siger bl.a om offentliggørelsen af kontrolresultater på fødevareområdet:

§ 56 Stk. 2.

Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelsen, herunder
at offentliggørelsen kan ske i elektronisk form. Ministeren kan bestemme, at visse resultater
ikke skal offentliggøres.

 Men i lov om aktindsigt i miljøoplysninger hedder det, at der er indsigt i oplysninger vedrørende:

 

6) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, herunder, hvor det er relevant, forurening af fødekæden, menneskers levevilkår, kulturminder og bygningsværker, i det omfang de påvirkes af de enkelte miljøelementers tilstand, som er nævnt i nr. 1, eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte forhold. 

Kilde/link

Se loven her