ForsideSvineproduktion i DanmarkBedre sundhed i enorme svinebesætninger, siger ministeren...

Bedre sundhed i enorme svinebesætninger, siger ministeren…

-

En arbejdsgruppe bestående udelukkende at interessegrupper omkring landbruget nemlig dyrlæger, landbrugsrådet og fødevareminsteriet, der i denne sammenhæng må betragtes som landbrugets interesseorganisation, mener, at den øvre grænse på 500 dyreenheder, man af miljømæssige grunde har gennemført, skal ophæves. Forureningen fra produktion af ca. 15.000 slagtesvin på et sted vil være så massiv, at det ikke kan undre, at man udelukkende begrunder forslaget med bedre dyresundhed. Smittefaren er dog på disse megafarme så overhængende, at der vil skulle anvendes store muligvis forøgede mængder antibiotika forebyggende. Rapporten rummer for en sikkerhed skyld overvejelser omkring "aflivningskapaciteten i fald der alligevel udbryder sygdon i en sådan megabesæting.

Kommissoriet indebar bl.a. at¨man skulle:

"Stille forslag der sikrer, at et højere loft for antallet af dyreenheder per staldanlæg kan implementeres uden at medicinforbruget øges i utilfredsstillende grad. I den forbindelse ses på sundhedsrådgivningsaftalerne."

Hvad er da en forøgelse af medicineringen i "tilfredsstillende grad"?

I arbejdsgruppen deltog ingen fra grønne organisationer eller fra miljøministeriet.

Citater fra rapporten:

Derimod er der en risiko for, at forekomsten af infektiøse sygdomme i den danske svine- og kvægproduktion kan stige, hvis besætningerne bliver større. Derfor er fokus i denne rapport især rettet mod initiativer i svine- og kvægproduktionen.

Indførelse af karantænefaciliteter i kvægbruget vil for indeværende ikke øge sikkerheden imod de sygdomme, som er almindelige i kvægbruget, da der ikke er udviklet de nødvendige procedurer og testprogrammer, som skal anvendes sammen med karantæneforanstaltningen.

6. Medicinforbrug
Medicinforbruget ventes i nogen grad at følge sundhedstilstanden i besætningerne. Derfor forventes initiativer til begrænsning af risikoen for spredning af sygdomme til besætningerne, jf. forrige afsnit, også at resultere i mindre risiko for sygdomme, som kræver medicinsk behandling. Medicinforbruget er også påvirket af en række andre faktorer, herunder også besætningens interne smittebeskyttelse. Især anvendelse af holddrift/sektionerede stalde til opdræt af svin eller kalve kan forebygge et højt medicin forbrug.
For luftvejslidelserne almindelig og ondartet lungesyge samt nysesyge i svineproduktionen er det også muligt at tage vaccination i anvendelse som en strategi mod sygdomme og derigennem reducere behovet for antibiotika behandlinger.
Vurdering
De eksisterende sundhedsrådgivningsaftaler har til formål at sikre en god sundhed i besætningerne, herunder ved at gennemføre fornuftige vaccinationsprogrammer og sikre en korrekt anvendelsen af medicin. Som supplement til effekten af den generelle smittebeskyttelse vil obligatorisk sundhedsrådgivning være en relevant faktor for store besætninger.
Diagnostiske undersøgelser forud for medicinering i foder eller vand kan også være en hensigtsmæssig foranstaltning.

Vurdering
”Early warning” konceptet kan i fremtiden blive et værdifuldt element i overvågningsstrategier mod sygdomme, som først viser sig ved at produktionsparametre eller inline målinger i mælk påvirkes negativt.
20
Der mangler dog forskning i og erfaring med denne metode før den kan anbefales som et generelt redskab.

Kilde/link

Se pressemeddelelse fra fødevareministeriet her