ForsideBrakstøtteEU anklager Danmark for snyd for 750 mio.

EU anklager Danmark for snyd for 750 mio.

-

Billedet viser en optagelse af et stærkt vandlidende brakareal på Sydsjælland, som udløser tilskud til Bregentved Gods.


Ritzau oplyser, at EU-kommissionen ikke vil refundere 750 mio kroner af den udbetalte landbrugsstøtte fra 2002-04, fordi man ikke mener, at Danmark har opfyldt reglerne for braklægning. I Danmark har man udlagt faste arealer under ordningen og mange områder er ganske små.

I udlandet veksler arealerne hvert eller hvert andet år. Kornudbyttet i Danmark faldt ikke, som det jo var meningen at det skulle, da brakstøtten blev indført.

 EU ankede så vidt vi forstår efter inspektion over, at arealerne ikke kunne opdyrkes og således reelt var taget permanent ud af omdriften. Landbruget har oplyst at kun en mindre del af brakarealet vil kunne opdyrkes igen. Formålet med brakordningerne har aldrig været miljøhensyn men derimod produktionsbegrænsning af korn.


 

EU-Kommissionen afviser dansk miljøvenlig brak

Danmark og EU-Kommissionen er uenige om brak-reglerne. EU ønsker tilbagebetaling af godt 750 millioner kroner vedrørende hektarstøtteordningen 2002 – 2004. Fødevareministeren afviser underkendelsesforslaget fra Kommissionen.
 
I efteråret 2004 var EU-Kommissionen på revisionsbesøg i Danmark og mente at en del af de braklagte arealer i Danmark ikke opfyldte EU-reglerne. De har derfor efterfølgende afvist at refundere en del af udbetalte hektarstøtte for årene 2002 – 2004. Beløbet udgør ca. 5 procent af den samlede udbetalte hektarstøtte for perioden.
 
Den foreslåede underkendelse er fra Kommissionens side begrundet med, at de danske regler om pleje af de braklagte arealer har været utilstrækkelige.
 
 – Jeg er meget overrasket over Kommissionens underkendelse af vores brakordning. Vi har i Danmark overholdt det gældende regelsæt og har samtidig valgt at fokusere på at få størst mulig miljøeffekt ud af de braklagte marker – i fuld overensstemmelse med EU-Kommisionens regler, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.
 
Ministeriet vil derfor nu gå videre med sagen over for EU-Kommissionen.
 
Fødevareministeriet har nu en frist på 30 arbejdsdage til at indbringe sagen for EU´s Forligsorgan. Når Forligsorganet har hørt Kommissionens og de danske myndigheders synspunkter, vil den udarbejde en rapport i sagen. Denne rapport bliver tilstillet Kommissionen, der på det grundlag vil tage endelig stilling til underkendelsen.
 
Kommissionens afgørelse kan indbringes for EF-domstolen.

Yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Peter Anthonisen, 33 92 21 24
 
Pressekontakt.
Nicolai Schacke, pressesekretær,: 33 92 42 83 / 20 91 59 01