ForsideNaturbeskyttelseNatura 2000 områder er overbelastet med gødningsstoffer fra luften. Danmark svigter internationale...

Natura 2000 områder er overbelastet med gødningsstoffer fra luften. Danmark svigter internationale forpligtelser.

-

Rapporten bygger på beregnede værdier for kvælstofudledningen. Uoverdækkede gylletanke, som her er fotograferet på Samsø, er en alvorlig fejlkilde.


Halvdelen af 26 undersøgte Natura 2000 områder i Østjylland er overbelastet med gødningsstoffer, som bl.a. stammer fra husdyrproduktionen, fastslår en ny rapport fra Danmarks Miljø Undersøgelser, DMU. I DMUs egen omtale af rapporten nedtones landbruges betydning, idet det nævnes, at trafik og affaldsforbrænding også er store bidragsydere. Men lokalt vil en stor svineproduktion naturligvis være udslagsgivende for, om belastningen af Natura 2000 områderne holder sig under tålegrænserne. DMU skriver om deres undersøgelse bl.a:

Danmark er internationalt forpligtet til at bevare disse områder og skal derfor påse, at miljøbelastningen i Natura 2000 områderne holder sig under tålegrænserne. Man bør derfor med rapporten i hånden kunne foraledige myndighederne til at pålægge svinefarme og andre husdyrproduktioner at nedsætte forureningen/produktionen så Danmark kan leve op til internationale forpligtelser på miljøområdet.

Ud af de 26 primære lokaliteter der er kortlagt, er tålegrænseintervallets øverste værdi overskredet for de 13. For 9 af disse 13 lokaliteter er det ikke muligt at komme under tålegrænseintervallets øverste værdi ved reduktion af det lokale bidrag alene.
Den øverste værdi af tålegrænseintervallet er tangeret for yderligere 4 lokaliteter og for de resterende 9 lokaliteter er tålegrænseintervallets nederste værdi overskredet.

Enhver miljøinteresseret borger  på Århuskanten bør med denne rapport i hånden kunne foranledige kommunen til at pålægge landbruget at nedsætte sin kvælstofudledning.

Hvis der planlægges nye svinebedrifter eller udvidelser af gamle, bør dette ikke kunne tillades i områder, hvor tålegrænserne er overskredet.

Miljøcenter Østjylland har bestilt rapporten hos DMU. Men det blivr i sidste ende kommunerne, som skal udmåle om der er tale om overskridelser af tålegrænserne på den enkelte lokalitet. Rapporten angiver kun en rettesnor. Kommunerne har ingen erfaring med denne form for miljøvurdering

Kilde/link

Læs DMU rapporten her