ForsideAntibiotika og resistensGult kort ordningen er en meget langsom affære. Intet krav om nedsættelse...

Gult kort ordningen er en meget langsom affære. Intet krav om nedsættelse af antibiotikaforbruget

-

Folketingets partier bag veterinærforliget har vedtaget lidt lavere grænseværdier for antibiotikaforbrug i svineproduktionen. Disse nye grænseværdier skal nu udmøntes i en bekendtgørelse, hvilket kan tage adskillige måneder. Når bekendtgørelsen træder i kraft,  kan man først skride ind over for svineproducenter, der bruger for meget antibiotika, efter 9 måneder, for antibiotikaforbruget måles som et gennemsnit over de seneste ni måneder.

De svineproducenter, som til den tid måtte ligge over grænseværdierne, får så et høringsbrev, hvor de eventuelt kan gøre rede for, at der er tale om fejl i dataindberetningen fra dyrlægen, særlige forhold som for eksempel sygdomsudbrud etc. Hvis der ikke er nogen særlig grund til det høje forbrug, så får landmanden endnu ni måneder til at nedbringe forbruget. Skulle dette så ikke lykkes, så skal han konsultere en anden dyrlæge, og han har så 5 måneder til at komme under grænseværdierne. Skulle dette stadig ikke lykkes, så kan fødevarestyrelsen pålægge landmanden at sænke sin belægningsgrad, men ikke nødvendigvis sit antibiotikaforbrug.

Det tager med andre ord 9 + 9 + 5 = 23 måneder før ingen ting sker med hensyn til antibiotikaforbruget. Belægningsgraden sænkes hvilket så formodes at føre til et fald, men der er intet krav om dette.

Se svar fra fødevarestyrelsen herunder:

Kære Knud Haugmark

 

Som opfølgning på vores telefonsamtale i dag sender jeg dig lige en kort opsamling over de oplysninger, forventninger og aftaler, der fremgik af samtalen.

 

1.    Det er i forligskredsen bag Veterinærforlig II besluttet at reducere grænseværdierne for antibiotikaforbrug. Fødevarestyrelsen har til beslutningsgrundlaget ud fra et øjebliksbillede beregnet, at i alt 404 besætninger på daværende tidspunkt havde et forbrug, der er større end de besluttede, fremtidige grænseværdier. Ud af disse 404 besætninger er 200 slagtesvinebesætninger.
Grænseværdierne vil blive implementeret i en bekendtgørelse og vil finde anvendelse fra en gang i 2014.
Følgende grænseværdier er besluttet til implementering:

·         Søer, gylte og orner: 4,3 ADD pr. 100 dyr pr. dag

·         Svin over 30 kg undtagen søer, gylte og orner (=”slagtesvin”): 5,9 ADD pr. 100 dyr pr. dag

·         Svin 7 – 30 kg (=”Fravænningsgrise”): 22,9 ADD pr. 100 dyr pr. dag

Implementeringen af grænseværdien kan tidligst ske 9 måneder efter en bekendtgørelse træder i kraft, da forbruget måles over ni måneder, og da man ikke kan lave regler med tilbagevirkende kraft.
Når grænseværdierne implementeres (i 2014) kan de 404 besætninger, der indgår i det aktuelle udtræk, således have reduceret deres forbrug til under de grænseværdier, der gælder til den tid. De pågældende besætninger vil derfor til den tid ikke nødvendigvis få et høringsbrev (”partshøring forud for et påbud”). Men de besætninger, der til den tid ligger over de nye grænseværdier, vil få et høringsbrev.

 

2.    Når man får et påbud (”Gult kort”), har man 9 måneder til at reducere sit forbrug.
Reducerer man ikke sit forbrug til under de fastsatte grænseværdier, vil man få et nyt påbud om at få en ”supplerende veterinærfaglig vurdering” fra en anden dyrlæge og om indenfor 5 måneder at reducere sit forbrug.
Reducerer man stadig ikke sit forbrug til under de fastsatte grænseværdier, vil man kunne påbydes at reducere sin belægningsgrad (”Rødt kort”).
Fødevarestyrelsen gennemfører en supplerende, opfølgende kontrol i besætninger med påbud.

 

3.    Det totale forbrug af antibiotika er pt. faldet med mere end 10 % i forhold til 2009 (Den politiske målsætning fra oktober 2010).

Med venlig hilsen

 

xxx

Specialkonsulent, dyrlæge l Dyrevelfærd og veterinærmedicin