ForsideLandbrugets imagekampagneL&F leverer tekstforslag til klagesvar om vandplanerne

L&F leverer tekstforslag til klagesvar om vandplanerne

-

 

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
 

 

[Nedenfor følger Landbrug & Fødevarers skabelon til høringssvar på 1. generation af vandplaner. Der er ikke tale om et standardhøringssvar, da indholdet i et høringssvar afhænger af de konkrete forhold på den enkelte ejendom. Det er derfor meget vigtigt, at man som lodsejer konkret får taget stilling til de elementer, man ønsker at gøre Naturstyrelsen opmærksom på i et høringssvar.

 

Blandt de elementer Landbrug & Fødevarer mener, der bør nævnes i et høringssvar, er efterafgrøder, vandløbsrestaurering, ændret vedligeholdelse, fjernelse af spærring, åbning af rørlagt strækning, vandløbstyper osv. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der kun skal tages de nødvendige elementer med i høringssvaret. Hvis der er forhold i skabelonen, der ikke gør sig gældende på ens ejendom, skal disse dele naturligvis ikke omtales i et høringssvar – denne indledning slettes inden afsendelse af høringssvaret. På samme måde slettes/erstattes alt i kantet parentes.]

 

Høringssvar vedrørende ny høring omkring de statslige vandplaner (2010-2015). Ejendommen [indsæt: adresse og ejendomsnr.]. Hovedvandopland [indsæt navnet på hovedvandoplandet]

 

De i ny høring udsendte udkast til vandplaner, hovedvandopland [indsæt navnet på hovedvandoplandet], giver anledning til en række bemærkninger vedrørende ejendommen.

 

1.1Konkrete forhold på ejendommen

 

Nedenstående indgreb, som følge af de foreslåede vandplaner, mener jeg vil få uacceptable konsekvenser for min ejendom.

 

1.1.1Direkte indgreb over for arealanvendelsen på den enkelte ejendom

 

Følgende indskrænkning af mulighederne for at dyrke mine marker optimalt gør, at kravene på mine arealer skal bortfalde: (vælg det/de relevante krav)

 

  Krav om yderligere efterafgrøder [udfyld]

 

Følgende forhold er gældende for mig:

 

Krav, pct. yderligere efterafgrøder:

 

Anslået areal:

 

Overslag over omkostninger/år:

 

Indsæt evt .kommentarer vedr. effekt af efterafgrøder (fx at de gror dårligt eller at der ikke er overskuds-N i jorden):

 

 

Krav om randzoner [udfyld]

 

Følgende forhold er gældende for mig:

 

Anslået areal, ha:

 

Overslag over tab/omkostninger/år:

 

Indsæt evt. kommentarer om effekt, adm. bøvl, usikkerhed mv. (fx hvis der er krav opstrøms et vådområde eller ved udløb til åben kyst, usikkerhed vedr. vandløbsdefinitionen)

 

 

1.1.2Vandløbsindsats med konsekvenser for dyrkningen 

 

Følgende forhold gør sig gældende for vandløbet [indsæt navn], der gennemløber mine arealer og som er udpeget til at skulle have gennemført en indsats [vælg den/de relevante af nedenstående typer]:

 

Vandløbet er type 1 (små vandløb) med indsats, under 10 km2 opland: Vandløb af denne type skal tages ud af vandplanerne, jfr. vandrammmedirektivets forskrifter vedrørende identifikation af vandområder og de tilhørende EU-vejledninger.

  

Vandløbet har følgende indsatskrav [vælg: ændret vedligeholdelse, restaurering]

 

[Argumenter for at der ikke skal gennemføres den foreslåede indsats (vælg):]

 

Vandløbet er gravet: Vandløbet skal derfor karakteriseres som kunstigt, og indsatskravet skal dermed bortfalde. Der henvises til bilag 1.

 

Vandløbet er udrettet/nedgravet/reguleret: Vandløbet skal derfor karakteriseres som stærkt modificeret, og indsatskravet skal dermed bortfalde. Der henvises til bilag 1.

 

Vandløbet er naturligt, men uden miljøpotentiale (fladt, dårlig bund): Vandløbet skal derfor undtages for indsats grundet uforholdsmæssigt store omkostninger og manglende miljøpotentiale.

 

Bemærkninger vedr. forventede arealeffekter: [Indsæt]

 

Vandløbet er naturligt, men har meget store afvandingsmæssige interesser tilknyttet. Vandløbet skal derfor karakteriseres som stærkt modificeret eller undtagelser grundet uforholdsmæssigt store omkostninger. Der henvises til bilag 1.

 

Bemærkninger vedr. forventede arealeffekter: [Indsæt]

 

  Der skal ske fjernelse af spærring el. åbning af rørlagt strækning (vælg)

 

Argumenter for, at der ikke skal gennemføres den foreslåede indsats [vælg, evt. flere begrundelser]:

 

Den foreslåede indsats skal fjernes fra vandplanen, idet der kun er ringe eller slet ingen miljøeffekt ved at gennemføre indsatsen.

 

Den foreslåede indsats skal fjernes fra vandplanen, idet indsatsen vil påføre mig omkostninger grundet tab af dyrkningsjord som følge af: [vælg: etablering af nyt vandløbsprofil, udlægning af randzoner, defigurering af marken, forsumpning]. Desuden vil jeg blive påført følgende øvrige omkostninger/gener ved den foreslåede indsats: [vælg: øgede maskinomkostninger, større tidsforbrug, andet]

 

 

 

Med venlig hilsen