ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsAxelborg spiller tyskerkortet for at få endnu mere støtte og nedsat afgifter

Axelborg spiller tyskerkortet for at få endnu mere støtte og nedsat afgifter

-

Berlingske journalisterne, Bent Højgård, Birgitte Erhardtsen og Johan Winther,  bge@berlingske.dk har under overskriften "Tyske svinebønder
vader i støttekroner"  skrevet en artikel i JV om de angiveligt urimelige konkurrencevilkår for danske griselandmænd i forhold til de tyske. Disse modtager i følge Axelborgs "Videncenter for Svin" mere støtte end de danske svineavlere og har også færre  krav om miljøbeskyttelse. Et eksempel nævnes i artiklen, nemlig en landmand fra Sindal, som har slået sig ned i Thüringen i det tidligere DDR.

"Farmen vil med den seneste udvidelse nå en årlig produktion på 35.000-40.000 slagtesvin, mens virksomhedens søer producerer 250.000-275.000 smågrise til slagtesvineproduktion.
– Indtjeningen er simpelhen højere i Tyskland. Tyske politikere kigger på os med mere venlige øjne end deres danske kolleger, siger Per Kirketerp, som bekræfter, at konkurrencefordelen ved at producere i Tyskland er 70-75 kroner pr. slagtesvin."

Jordpriserne i Thyringen har sandsynligvis været noget lavere end i Danmark. Det er også muligt, at Per Kirketerp har fået skattefordele eller direkte tilskud for at nyetablere sig i det tidligere Thyringen, en temmelig fattig egn. Dette fremgår ikke af artiklen. Fødevareøkonomisk institut har tidligere forsøgt at belyse, om konkurrencen mellem danske og tyske svineavlere var ulige. I denne redegørelse hedder det bl.a:

Konkret er tre case-bedrifter blevet analyseret. I analyserne sammenlignes rammevilkår for kvæg-, svine- og plantebedrifter med tilsvarende rammevilkår i henholdsvis Holland, Tyskland og Storbritannien. Analyserne gør det ikke muligt at udlede generelle konklusioner, men det kan ikke afvises, at omkostningerne til kvælstofreguleringen er højere i Danmark end i andre lande. Analyserne indikerer, at set i forhold til de samlede omkostninger i dansk planteavl er der tale om en relativt beskeden meromkostning. Med hensyn til tilskud til solcelleenergi, og hvad angår momsregler, viser analyserne, at regelsættene tilsyneladende er mere gunstige i nogle andre lande end i Danmark.

Også væksten i den danske fødevareindustris produktivitet er faldet relativt i det sidste årti. Deltagere i en spørgeskema- og en interviewundersøgelse blandt virksomheder og interessenter i den danske fødevareindustri vurderer, at de danske omkostningsforhold bidrager til at forringe virksomhedernes konkurrenceevne sammenlignet med udenlandske konkurrenter.

Det er velkendt at hollandske kvægavlere gerne nedsætter sig i Danmark.

Læs artiklen her

Kilde/link

Fødevareøkonomisk Institut