ForsideBrakstøtteKlage over afvist aktindsigt i brakstøtten

Klage over afvist aktindsigt i brakstøtten

-

Kære Peter Antonisen
Idet jeg takker for nedenstående gode råd vedr. analysen af den dansk landbrugsareal skal jeg samtidig anke over  at min aktindsigtsbegæring ikke imødekommes.
 
Det fremgår at det "i princippet" er muligt at fremskaffe oplysninger fra de seneste 5 år, men ikke hvor langt tilbage oplysningerne er elektronisk registreret. Min aktindsigtsbegæring omfatter kun elektronisk lagrede oplysninger. Hvis oplysningerne ikke foreligger helt tilbage fra 1992, hvor brakordningerne blev indført, gælder begæringen de oplysninger, som foreligger. Der er god grund til at antage, at oplysningerne foreligger længere end 5 år tilbage. 5 årsforpligtelsen udelukker jo ikke, at man af andre grunde bevarer oplysningerne længere. Danmarks Statistik og Rigsarkivet kunne måske have brug for datasæt, der er ældre end 5 år. Hvad er i øvrigt retsgrundlaget for denne 5-årsforpligtelse?
 
Det fremgår af en artikel i nyhedsavisen
 
at nogle landmænd skal tilbagebetale støtte. Det må altså være muligt at jævnføre støttebeløb og arealer, hvorfor jeg skal anmode om udtræk der belyser både brakarealer og de beløb, som arealerne har udløst. Det er rigtigt, at myndighederne ikke er forpligtet til at sammenkøre forskellige datasæt, og jeg understreger da også i min aktindsigtsbegæring, at udtræk af flere forskellige databaser (tabeller) vil opfylde min begæring for så vidt, at datasættene har en fælles nøgle i form af markbloknummer. Jeg ved, at landmænd modtager en opgørelse for deres støtte, hvoraf både markbloknummer og støtten for markblokken fremgår.
Det fremføres, at støtten er "afkoblet", men dette er jo kun delvist tilfældet. Brakstøtten er ikke afkoblet, men netop koblet til at arealet er "udtaget". Jeg forstår derfor ikke at dette argument fremføres af DFFE, som det kan læses  nedenstående.
Jeg kan sagtens leve med, at nogle af markblokkene skifter lidt fra år til år. Der er i øvrigt ikke i lovgivningen hjemmel for at afvise aktindsigt ud fra en antagelse om at data ikke er "relevante for Knud Haugmarks analyse". Dette spørgsmål tager jeg selv stilling til, når oplysningerne foreligger. Jeg har da heller ikke oplyst hvilken analyse jeg vil foretage.
Næstsidst skal jeg venligst anmode om at få oplyst retsgrundlaget for udmålingen af bødestørrelsen på det dobbelte af det ulovligt udbetalte støttebeløb og grunden til, at man ikke anvender krydsoverensstemmelsesbestemmelserne, som kan udløse træk i støttebeløbet, hvis man bryder dem.
Samtidig ønskes oplyst grunden til, at man ikke anlægger prøvesager for bedrageri i nogle af de tilfælde hvor der er sket ulovlig udbetaling af støtte.
Sidst skal jeg erindre om, at ombudsmanden i en afgørelse om hvorvidt VETSTATvar omfattet af miljøoplysningsloven, ikke mente, at formålet med oplysningerne var afgørende. Du skriver i brev af d. 19/1 at oplysningerne "er indsamlet til brug for administration ef enkeltbetalingsordningerne" og at   man vil tage stilling til, om oplysninger er omfattet af denne lov i forbindelse med eventuel aktindsigtsbegæring. Omvendt vil jeg jo gerne kende lovens gyldighedsområde, for på det bedste grundlag at formulere min begæring. Men da I altså ikke ønsker at foretage en sådan vurdering forlods, skal jeg hermed bede om at få oplyst hvilke oplysninger om det danske landbrugsareal, I ligger inde med i elektroniske databaser overhovedet.
 
 
venligst
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C, 1 th,
2800 Kgs. Lyngby
knud@haugmark.dk
www.haugmark.dk
tlf. 20 41 77 88
Skype: haugmark
 
 
 
PS:
Husk lige at et afslag i henhold til forvaltningsloven skal være forsynet med an klagevejledning.
 
 
 
 
—– Original Message —–
Sent: Wednesday, January 16, 2008 10:19 AM
Subject: SV: Aktindsigtsbegæring og erindring fra Knud Haugmark
 
 
Kære Knud Haugmark,
 
I anledning af din anmodning om aktindsigt har departementet kontaktet Direktoratet for FødevareErhverv, som er den institution, som administrerer enkeltbetalingsordningen, og som er i besiddelse af de nødvendige data for denne administration.
 
Direktoratet har i dag svaret følgende:
 
"Der foreligger ingen oplysninger i blokregisteret over arealanvendelsen og det udbetalte støttebeløb i markblokken. De forespurgte oplysninger for hele perioden fra 1992 og frem til idag er ikke tilgængelige elektronisk. Vi skal opbevare både papiransøgninger og elektroniske data i  mindst 5 år, og det er derfor i princippet muligt at skaffe data for de sidste 5 ansøgningsår.
 
Data for udbetalt støtte er ikke kædet sammen med arealerne og disse oplysninger kan derfor ikke være relevante for Knud Haugmarks analyse. Dette skyldes at støtten er afkoblet og at der ikke er krav om at de betalingsrettigheder der ligger til grund for udbetalingen skal anvendes på specifikke arealer.
 
Der findes i sagsbehandlingssystemet oplysninger om den specifikke arealanvendelse inden for den enkelte markblok inden for de enkelte ansøgningsår, men som følge af den dynamiske udvikling i dansk landbrug sker der ofte ændringer af markblokkenes størrelse og beliggenhed. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at sammenligne arealanvendelsen fra et år til et andet alene på basis af informationerne på markblokniveau. En korrekt analyse bør derfor udføres med et GIS-værktøj, som gør det muligt at kompenserer for forskudninger i blokkenes geografiske placering.
 
Da der ikke er overenstemmelse imellem markblokkene fra et år til et andet kan det ikke lade sig gøre at levere en komplet datasæt i overensstemmelse med Knud Haugmarks ønsker."
 
Med venlig hilsen
 
Peter Anthonisen
 

Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 13. januar 2008 11:55
Til: Peter Anthonisen (DEP)
Emne: Aktindsigtsbegæring og erindring fra Knud Haugmark
Kære Peter Antonisen.
 
Idet jeg tillader mig at bringe nedenstående hidtil ubesvarede forespørgsel i erindring skal jeg med henvisning til miljøoplysningsloven anmode om udtræk af de relevante databaser, der belyser:
 
afgrødekoder, areal, tilskud, tilskudstype, brak, braktype, postnummer og kommune for støttemodtager, kommune (såvel gammel som ny, hvis dette er registreret) for alle markblokke i Danmark for perioden 1992 til i dag for så vidt som at disse oplysninger foreligger i elektronisk form. Ejeroplysninger i form af CHR nummer, navne og adresser ønskes tillige men kan evt. vente, hvis dette skulle give anledning til anfægtelser i forhold til persondataloven. Sådanne anfægtelser har dog ikke forhindret at navneoplysninger om støttebeløb allerede nu er blevet udleveret og offentliggjort.
Oplysningerne bedes leveret på CD eller pr. email i form af en kommasepareret eller semikolonsepareret tekstfil. Det gør ikke noget, at oplysningerne stammer fra forskellige databaser for så vidt, at disse har en kolonne med markbloknumre. Dette punkt er meget vigtigt!
Samtidig ønskes i listeform (regneark eller lignende) forklaring på diverse koder for tilskud, afgrødevalg, braktype etc. samt en redegørelse for, hvilke oplysninger man har registreret om anvendelsen af Danmarks landbrugsareal som hhv. er eller ikke er omfattet af miljøoplysningsloven med begrundelse for det sidste.
 
venligst
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C, 1 th,
2800 Kgs. Lyngby
knud@haugmark.dk
www.haugmark.dk
tlf. 20 41 77 88
Skype: haugmark
 
 
—– Original Message —–

Sent: Monday, December 17, 2007 10:21 AM
Subject: Re: EB07: Braklagte arealer i 2007
 
Kære Peter Antonisen.
Tak for svaret. Jeg mangler dog stadig at få opklyst hvordan støttebeløbene til de enkelte markblokke er registreret.
Det er udmærket at vide, at der er registreret nogle ting i markblokregistret og afgrøder i et andet register. I har nok bare det, som kaldet en relationel database, og I behøver slet ikke at bekymre jer om at samkøre de enkelte databaser, det kan jeg sagtens selv gøre, og så sparer I jo besværet.
Jeg forstår ikke umiddelbart, at oplysninger ikke er omfattet af aktindsigt, fordi de er registreret i forskellige registre. Tvært imod mener jeg, at loven hjemler for, at borgerne skal have oplysningerne i en form som han kan anvende, hvoraf følger, at myndigheden skal tillempe deres format sådan, at dette opfyldes. Nuvel, jeg er ret tilfreds med jeres kommaseparerede eller semikolonseparerede filer.
Sidst skal jeg lige have check på om postnummeret på ejeren/forpagteren/støttemodtageren står i en tredie database. Det nævnende du noget om i en tidligere mail.
Jeg håber snart at komme til bunds i, hvilke oplysninger i databaseform, I ligger inde med, som er omfattet af miljøoplysningsloven.
Når jeg har et præcist billede af dette, kan jeg specificere min aktindsigtsbegæring.
 
venligst
Knud Haugmark
Sjællandsvej 29
2800 Kgs. Lyngby
knud@haugmark.dk
www.haugmark.dk
tlf. 20 41 77 88
Skype: haugmark
 
 
—– Original Message —–
Sent: Tuesday, December 04, 2007 12:28 PM
Subject: SV: EB07: Braklagte arealer i 2007
 

Kære Knud Haugmark,

 

I besvarelse af din mail af 28.nov. 2007 kan jeg efter undersøgelse i direktoratet meddele følgende:

 

Det er muligt at udlede den geografiske position af en given markblok indenfor et kilometergrit på baggrund af selve markbloknummeret. Markbloknummeret består af 6 + 2 cifre. De første 6 cifre består af en positionsangivelse inden for et kilometergrit ved X-koordinaten på de første 3 cifre og Y-koordinaten på de sidste 3 cifre. De 2 sidste cifre er et løbenummer inden for kilometergrittet.

 

Markblokdatabasen indeholder kun oplysninger om arealet i markblokken, dato for oprettelse og opdatering af markblokken, samt overordnede informationer om, der fx måtte være skov mv. i blokken. Det er korrekt, at afgrøden på alle landbrugsarealer er registreret sammen med en angivelse af, hvilken markblok, arealet er placeret i. Det forholder sig dog således, at oplysninger om arealanvendelsen i blokkene ikke er samlet i markblokregisteret, og det vil derfor ikke være muligt umiddelbart at gøre disse oplysninger tilgængelige i form af et dataudtræk af markblokregisteret, idet dette vil kræve en sammenstilling af data fra forskellige registre. Som følge heraf er en anmodning om disse oplysninger ikke omfattet af adgangen til aktindsigt.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Anthonisen

 


Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 28. november 2007 11:44
Til: Peter Anthonisen (DEP)
Emne: Re: EB07: Braklagte arealer i 2007
Kære Peter Antonisen.
 
Mange tak for fremsendelsen af datafilen, jo den er ganske anvendelig, blot skulle alle kommaer erstattes med punktummer for at databasen ikke gjorde knuder, men det var jo let nok, når bare man finder ud af det.
 
Kunne du venligst oplyse, hvilke andre kolonner databasen omfatter, altså hvilke andre oplysninger, man har registreret om den enkelte markblok. Jeg ser at datafilen er genereret i landbrugsstøttekontoret. Er der for eksempel knyttet oplysninger om udbetalt støttebeløb til de enkelte markblokke?
 
Det fremgår også at der findes forskellige afgrødekoder. Har man faktisk registreret alle afgrøder på markblokniveau i hele Danmark?
 
Er der en sammenhæng mellem markbloknr. og lokalitet i Danmark?
 
På forhånd tak for svar.
 
venligst
Knud Haugmark
Sjællandsvej 29
2800 Kgs. Lyngby
knud@haugmark.dk
www.haugmark.dk
tlf. 20 41 77 88
Skype: haugmark
 
 
—– Original Message —–
Sent: Thursday, November 22, 2007 10:54 AM
Subject: VS: EB07: Braklagte arealer i 2007
 
Kære Knud Haugmark,
 
Til opfyldelse af dit ønske om oplysninger om de braklagte arealer i nogle bestemte postdistrikter fremsendes hermed en semikolonsepareret tekstfil med de ønskede oplysninger. Herudover fremsendes til forklaring direktoratets fremsendelsesmail samt en oversigt over afgrødekoderne, hentet fra direktoratets vejledning om enkeltbetaling 2007.
 
Med venlig hilsen
 
Peter Anthonisen


Fra: Henrik Berg (DFFE)
Sendt: 21. november 2007 09:10
Til: Peter Anthonisen (DEP)
Emne: EB07: Braklagte arealer i 2007
Kære Peter,
Hermed fremsendes det ønskede udtræk fra arealdatabasen i DFFE på placering, type og anmeldt areal af blokke med braklagte arealer.
 
 I udtrækket indgå følgende kolonner : 
"Markbloknr" ; "Markblokløbenr"; "Blokareal" ; "Alm Brak" ; "Øvrige brakarealer"
 
Definitionen af "Alm. Brak" er, at der er anmeldt arealer i kolonne 7 med afgrødekoderne: 300, 301, 302, 303, 304, 315, 317, 320
 
Definitionen af "Øvrige brakarealer" er, at der er anmeldt arealer i kolonne 7 med afgrødekoderne: 311, 312, 313
 

Vedhæftet er der en oversigt over afgrødekodernes arealanvendelse, (Vejl_ans_enkeltbetaling_2007_Brak afgrødekoder.tif)

Jeg mener Knud Haugmark umiddelbart kan anvende data, sådan som de er præsenteret i den vedhæftede tekstfil, fx ved import til en Access-database eller et GIS-program. 

 Med venlig hilsen

Henrik Berg
Landbrugsstøttekontoret
Tlf: 3395 8724
Email: hber@dffe.dk

______________________________________________

Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30, 1780 Kbh. V
Tlf. 33 95 80 00, Fax: 33 95 80 80
dffe@dffe.dk, www.dffe.dk

 

Fra: Peter Anthonisen (DEP)
Sendt: 25. oktober 2007 07:36
Til: Henrik Berg (DFFE)
Emne: VS: Bregentved Godskontor.xls – indsigt i oplysninger om braklagte arealer i 2007
Kære Henrik Berg,
 
Hermed konkretiseret aktindsigtsanmodning fra Knud Haumark vedrørende braklagte arealer i 2007.
 
Har vi dette materiale? Hvornår kan vi i givet fald levere det? Og hvad vil det koste?
 
Kontakt mig venligst herom.
 
Med venlig hilsen
 
Peter Anthonisen


Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 24. oktober 2007 22:10
Til: Peter Anthonisen (DEP)
Emne: Re: Bregentved Godskontor.xls – indsigt i oplysninger om braklagte arealer i 2007
Tak for behagelig telefonsamtale i dag vedr aktindsigt i bralagte arealer.
 
I første omgang vil jeg da venligst anmode om en excel fil omfattende
 
 
 
alle markblokke med brak
angivelse af det braklagte areal
angivelse af markblokkens samlede areal
evt. støttemodtagerens navn eller chr nr.
for postnumre mellem 3000 og 4999.
for året 2007
 
Data bør evt opdeles i flere mindre filer, så de bliver håndterlige.
Lægges på en cd og sendes pr post
 
På forhånd tak
 
venligst
Knud Haugmark
Sjællandsvej 29
2800 Kgs. Lyngby
knud@haugmark.dk
www.haugmark.dk
tlf. 20 41 77 88
Skype: haugmark
 
 

Kilde/link