ForsideBrakstøtteFredet naturområde på Læsø kaldes brak

Fredet naturområde på Læsø kaldes brak

-

Brakjord er dyrkbar jord, som er midlertidigt taget ud af drift. Dette område på Læsø ser ikke ud til nogen sinde at have været dyrket. Rønnerne er et kendt naturområde. Det er umiddelbart ikke indlysende, at en braklægning af dette område bidrager til at nedsætte densk kornproduktion. Området er både fredet, beskyttet hedeområde, EU-fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde. Brakprocenten er over 200. Markbloknummeret er 111888-28

Der kan være tale om en fejl, da området er på over 700 hektar, og det anmeldte brakareal kun på 2.37 ha. Området optræder som MVJ område, hvilket betyder Miljø Venligt Jordbrugsområde. Disse områder er SFL (Særligt Følsomme Landbrugsområder) og de kan udløse særlige tilskud hvis man overholder bestemte lidt lavere gødningsnormer m.m.

 


Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 28. april 2008 10:30
Cc: post@ombudsmanden.dk
Emne: Fw: Anke over afslag på aktindsigt
Kære xx
I forbindelse med den stående debat om brakarealerne skal jeg venligst bede om en forklaring på, at fredede områder kan udløse braktilskud.
 
 
Samtidig efterlyses svar på nedensstående spørgsmål i mail af. d. 30 januar og besked om, hvornår  behandlingen af min klage over afvist aktindsigt i diverse miljødata om det danske landbrugsareal samt støtten, der også kan betragtes som en miljøoplysning, er færdigbehandlet. I henhold til miljøoplysningsloven skal sager afgøres inden 2 måneder. Da denne frist for længst er overskredet, sendes denne mail i kopi til ombudsmanden.
Jeg har fået tilsendt en datafil med visse oplysninger om brakarealet i 2006. Jeg bad – for at imødekomme ministeriet – kun om data for postnumrene på Sjælland. (Vedhæftet). Det ser dog ud til, at jeg har fået hele landet, – passer det?
 
 
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
Tlf: 46964948
Mobil: 20 41 77 88
www.haugmark.dk
 
Svar fra fødevareministeriet.
Kære Knud Haumark,
 
Vedrørende dit spørgsmål, hvor du beder om en forklaring på, at fredede områder kan udløse braktilskud, kan det oplyses, at det ikke er afgørende for, om et areal kan modtage enkeltbetalingsstøtte, herunder til braklagte arealer, hvorvidt arealet er fredet eller ej. Fredede arealer kan godt være landbrugsarealer, selvom de nok i de fleste tilfælde ikke vil være det. Det afgørende er arealets karakter. En eng, som udnyttes til – ekstensiv – afgræsning, eller et andet areal, som blot holdes i "god landbrugsmæssig- og miljømæssig stand" via slåning, uden at blive dyrket, kan godt være fredet – og samtidigt modtage enkeltbetaling.
 
Vedrørende dit andet punkt vil ministeriet snarest vende tilbage. Vi har ikke – indtil nu – opfattet det som en klage, blot en diskussion af, hvad det var muligt at levere.
 
 
Med venlig hilsen
 
xx