ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitetMinisteriet har ikke overblik over gyllespild

Ministeriet har ikke overblik over gyllespild

-

Denne besvarelse viser klart, at miljøministeriet ikke interesserer sig meget for at forhindre eller forebygge gylleudslip. Dog skal det tilføjes, at ny lovgivning giver mulighed for at få tilskud til lovpligtig sikring af gylletanke over landdistriksmidlerne… se her

 


 

J.nr. MST-106-00087

Den 13. maj 2008

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 344 (alm. del), stillet af Folketingets

Miljø- og Planlægningsudvalg.

Spørgsmål 344

”Kan ministeren give en oversigt over udviklingen i bøder og andre former for sanktioner, der i de seneste år er givet for ulovlig udledning af gylle fra gylletanke?”

Svar

Miljøministeriet har ikke fyldestgørende oplysninger om bøder og andre former for sanktioner, der i de seneste år er givet for ulovlig udledning af gylle fra gylletanke.

I 2005 blev anvendelsen af sanktioner m.v. i straffesager på natur-, miljøog planområdet undersøgt. Blandt de undersøgte straffesager var bl.a. sager vedrørende ulovlig indretning af gyllebeholdere og ulovlig udbringning af gylle. Det blev bl.a. konkluderet, at bøderne generelt lå på et lavt niveau og i nogle tilfælde var helt uden præventiv værdi. Som følge heraf indgår der i husdyrloven en generel skærpelse af det almindelige bødeniveau, således at overtrædelse af loven kan medføre bøder, som står mål med den økonomiske fordel, der er opnået ved lovovertrædelsen.

Endvidere er Miljøbeskyttelsesloven ændret med henblik på en skærpelse af bødeniveauet i de mindre alvorlige sager om overtrædelse af loven eller regler udstedt i medfør heraf. Med lovændringen blev der i bemærkningerne til lovforslaget foreslået et vejledende bødeniveau for overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven.

Samtidig er det forudsat, at den administrative praksis ensrettes således, at bødeniveauet er ensartet i sammenlignelige sager.

 

Kilde/link

Se brevet her