ForsideBiogasbedragetDårlig udnyttelse af biogas. Urealistiske forudsætninger

Dårlig udnyttelse af biogas. Urealistiske forudsætninger

-Af en screening af et kommende biogasanlæg fremgår det, at procesvarmen – altså den del af gassen, der går til at holde processen i gang er meget større end den del, som anvendes til opvarmning. I screeningen står bl.a:

Anlæggets kapacitet Anlægget er planlagt til en årlig produktion af ca. 2,9 mio. m3 CH4 (svarende til ca. 4,5 mio m3 biogas) til salg til Bogense Fjernvarme samt den nødvendige mængde gas til dækning af procesvarmebehovet på biogasanlægget svarende til en forventet gasproduktion på i alt ca. 3,5 mio. m3 CH4 årligt (svarende til ca. 5,4 mio. m3 biogas)

Altså anvender man 600.000 m3 CH4 til processen end der kan sælges. Den seneste rapport fra Fødevareministeriet regner med et tab på peocesenergi på kun 20 %. Her er altså beregnet et tab på 120%

  1. Urealistiske forudsætninger

Videre skriver man:

Overfladevand og grundvand Den forbedrede gødningseffekt som opnås ved afgasning/separation samt adskillelse af fosfor og kvælstof i to gødningsfaktioner vil betyde, at belastningen af overfladevand og grundvand med næringsstoffer nedsættes. Således vil evt. arealer med forøget fosforbelastning kunne ”fritages” fra tildeling af fosfor i en årrække, hvorved miljøkvalitetsnormer i forhold til fosforbelastning kan genetableres. Den bedre udnyttelse af kvælstof i gødningen betyder, at områder med belastet grund- og overfladevand kan fritages for kvælstof og miljøkvalitetsnormerne gradvist opfyldes.

Denne separation er ikke teknisk mulig. Der findes pt. ingen anlæg af denne type, som virker efter hensigten.

 

 

 

Kilde/link

Se hele screeningen her