ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsFødevarestyrelsen finder et påskud til at udsætte udleveringen af MRSA-ramte bedrifter. De...

Fødevarestyrelsen finder et påskud til at udsætte udleveringen af MRSA-ramte bedrifter. De skal høres først da der er tale om

-

Kære Knud Haumark

 

Fødevareministeriets Klagecenter traf den 11. juni 2014 afgørelse om hjemvisning af din sag til fornyet behandling hos Fødevarestyrelsen.

 

Sagen omhandler din anmodning af 16. marts 2014 om aktindsigt i underretninger af konstateret MRSA i svinebesætninger.

 

Da aktindsigtsanmodningen vedrører dokumenter, der indeholder oplysninger om flere virksomheders tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, som kan være undtaget fra aktindsigt, anmoder Fødevarestyrelsen de pågældende virksomheder om en udtalelse.

 

Fødevarestyrelsen anmoder om, at have udtalelsen i hænde i senest mandag den 30. juni 2014. Det kan i den forbindelse oplyses, at virksomhedernes udtalelse ikke er bindende for Fødevarestyrelsen. Hvis virksomhederne udtaler sig imod aktindsigt, vil udtalelsen som udgangspunkt blive sendt i partshøring hos dig efter reglerne i forvaltningslovens § 19.

 

Fødevarestyrelsen kan i den anledning oplyse, at det ikke er muligt for Fødevarestyrelsen at besvare din anmodning inden for syv arbejdsdage efter modtagelsen, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. pkt. Det skyldes, at Fødevarestyrelsen afventer virksomhedernes udtalelser om aktindsigtsspørgsmålet.

 

Når udtalelsen foreligger, vil Fødevarestyrelsen vende tilbage til din anmodning om aktindsigt.

 

Fødevarestyrelsen forventer at kunne færdigbehandle din aktindsigtsanmodning inden for 18 arbejdsdage fra i dag.

 

 

Med venlig hilsen

 

Annemarie Legart Bisgaard

Fuldmægtig, cand.jur l Foder- og Fødevaresikkerhed

+45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen l Stationsparken 31-33 l 2600 Glostrup l Tlf. +45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt l www.fvst.dk