ForsideBiogasbedragetAfgasset gylle giver mere drivhuseffekt

Afgasset gylle giver mere drivhuseffekt

-

Tab til luften fra udbringning af afgasset gylle bidrager negativt til drivhuseffekten. Påstanden om, at den afgassede gylle trænger bedre ned i jorden modvirkes af jordens eventuelle mindre porøsitet. I en ny rapport om gylle og udnyttelseskrav fremgår bl.a:


9.3.1 Afgasset gylle

Afgasset gylle er karakteriseret ved høj pH, en høj ammoniumandel og lav viskositet. Den lave viskositet gør det lettere at håndtere gyllen i forbindelse med udbringning, men det høje pH giver et større tabspotentiale, og derfor kræves der større omhu ved ud- og nedbringning. Ved overfladeudbringning (udlægning med slæbeslanger) kan gylle med lav viskositet lettere trække ned i jorden, og er dermed mindre udsat for ammoniakemission på trods af det høje pH (de Jonge et al., 2004).
Denne effekt af viskositet vekselvirker imidlertid med bl.a. jordens porøsitet, og derfor giver den lavere viskositet ikke med sikkerhed en lavere ammoniakemission og en højere gødningsvirkning. Dette samspil mellem viskositet og jordens porøsitet betyder langt mindre ved direkte nedfældning, hvor det sikres, at al gylle dækkes med jord. Forsøgsomstændighederne ved udbringning bliver derfor af stor betydning for tolkningen af den målte gødningsvirkning i markforsøg, men omstændighederne er sjældent beskrevet detaljeret. Da det forøgede potentiale for ammoniakemission er en følge af bearbejdningen må udgangspunkt for afgasset gylle derfor være, at tabspotentialet modvirkes ved udbringning, f.eks. ved direkte nedfældning. Det kan overvejes, om dette skal afspejles i substitutionskravet.

(…)

Ved anvendelse af udbringningsteknik med lav risiko for ammoniakemission, som f.eks. direkte nedfældning, vurderes gødningsvirkningen af N i afgasset gylle (inkl. 10 års eftervirkning) derfor til minimum 80%. 


Det kan således forekomme underligt at udnyttelsesprocenten fastsættes til kun 57 i afgasset gylle fra Lemvig Biogas a.m.b.a. Det fremgår også at der sker stor tab, såfremt man benytter en udbringningsmetode, hvor gyllen ikke nedfældes hurtigt. Da ammoniak er en drivhusgas vil dette bidrage negativt til drivhuseffekten.

 

Kilde/link

Læs rapporten her