ForsideBiogasbedragetEva Kjer Hansen vrøvler om biogas

Eva Kjer Hansen vrøvler om biogas

-

Dette indlæg er sendt til JyllandsPosten

Med eneret for JP.

Eva Kjer Hansen skriver d. 31/1 begejstret om et nyt bioenergieventyr for Danmark, millionerne ligger og venter lige om hjørnet, gylle og halm er rene guldgruber, og se selv, det står i en rapport, som fødevareministeriet har bestilt. Hvad ministeren ikke nævner er, at rapporten er særdeles forbeholden når det gælder udnyttelsen af husdyrgødning. Man nævner for eksempel, at gyllen ikke i sig selv har energiindhold nok til at gøre et anlæg rentabelt. Der skal tilsættes forskelligt – energitungt – organisk affald, blod, fiskeaffald, mave- tarmindhold fra slagterier etc. Næringsstofferne herfra ender i den afgassede gylle og dermed ude på markerne. Der sker altså en nettotilførsel til miljøet af nitrat og fosfat, som både truer vores drikkevand og ødelægger vandløb og søer. Det er derfor forkert, når ministeren skriver, at vi kan: "skaffe os af med nogle af de miljøproblemer, som skyldes husdyrproduktionen, ikke mindst udvaskningen af næringsstoffer."
Rapporten peger på, at der ikke i Danmark findes kommercielle anlæg og alene størrelsen af disse udgør et praktisk problem.

Green Farm Energy gik konkurs trods statslige tilskud på 150 mio, Bioscan er lukket, Biokraft på Bornholm har store tekniske og økonomiske problemer, et kommunalt anlæg ved Hjørring kostede borgerne 20 mio. fordi kommunen i strid med loven havde finansieret anlægget. Det kører slet ikke som planlagt. Kun Xergi er i dag leveringsdygtig i danske biogasanlæg, og det overlever kun med massiv kapitaltilførsel fra Hedeselskabet. Gyllebaseret biogas er simpelthen er meget dårlig ide.
Selve husdyrproduktionen, som i Danmark er højere end noget andet sted på Jorden, bidrager i sig selv meget til drivhuseffekten. Alene de danske køer står for 6% fordi deres fordøjelse danner drivhusgassen metan. Ammoniak fra gyllespredning er en anden meget betydelig kilde til drivhuseffekten. Klimaet ville have meget større gavn af en begrænsning af landbrugets animalske produktion, hvor 75 % af foderstoffernes energiindhold går til spilde. Vi har økonomi til at undvære den relativt lille landbrugseksport og udover miljøgevinsten er fordelene mange. For eksempel kunne man, når der ikke længere lugter af lort, genbefolke landområderne, oprette arbejdspladser og nye boliger og dermed mindske transportbehovet og lette trængslen på vejene.
Biogasproduktion på grundlag af gylle har hverken til formål at afhjælpe klima- eller miljøproblemer. Tvært imod. Formålet er at øge mængden af svin. Læs for eksempel her hvordan Xergi ManuPower på AgroMek markedsførte et gårdbiogasanlæg:
” Reducering af harmoniareal, Mulighed for produktionsudvidelse, Reducering af lugtgener, Bedre omdømme i lokalområdet”…

Knud Haugmark.

Kilde/link

Læs ministerens indlæg her