ForsideSvineproduktion i DanmarkKommenteret version af topmødeerklæringen om svin i Danmark

Kommenteret version af topmødeerklæringen om svin i Danmark

-

Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

TOPMØDEERKLÆRING

BEDRE VELFÆRD FOR SVIN

13. MARTS 2014

En dansk svineproduktion, hvor dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd.

Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både høj kvalitet og med høj fødevaresikkerhed.

Vi, fødevareministeren og repræsentanter for dansk landbrug, slagterierne, dyreværnsorganisationerne, forbrugerorganisationer, dyrlæger og detailhandlen, er enige om at arbejde for markante forbedringer i dyrevelfærden, der samtidig tilgodeser dansk landbrugs og fødevaresektorens høje anseelse og fremtidige vækstmuligheder.

Hovedvægten i indsatsen vil ligge i landbrugserhvervet. Men det er væsentligt, at også detailhandlen og forbrugerne bakker op. Desuden skal gode rammevilkår understøtte, at dansk landbrug fremover er et konkurrencedygtigt erhverv, der kan bidrage med indtjening og arbejdspladser. Det er en forudsætning for at foretage de nødvendige investeringer i bedre dyrevelfærd.

Vi deler den helt grundlæggende fælles anskuelse, at forbedringer i dyrevelfærd godt kan gå hånd i hånd med fortsat vækst og konkurrenceevne for erhvervet.

Dette er udgangspunktet for denne topmødeerklæring.

 

Større overlevelse blandt smågrise

Landbruget arbejder hen imod, at overlevelsesraten for smågrise er hævet med en gris pr. kuld i 2020. En fælles indsats starter nu.

på sigt skal alle søer gå fri

Landbruget har som målsætning, at mindst 10 % af diegivende søer skal gå fri i farestaIden i 2020. En fælles indsats starter nu.

Stop for kastration af smågrise

Landbruget har som målsætning, at kastration uden bedøvelse skal ophøre senest i 2018. En fælles indsats starter nu.

Nedbringelse af antallet af halekuperede smågrise

Andelen af halekuperede smågrise skal nedbringes markant. En fælles indsats starter nu.

En styrket indsats mod mavesår hos søer og slagtesvin Forekomsten af mavesår reduceres gennem bl.a. styrket sundhedskontrol. En fælles indsats starter nu.

Dyrevelfærd indarbejdes i månegrisprojektet

Fokus på staldindretning der tilgodeser dyrevelfærd.

Større valgmulighed for forbrugerne, når det gælder dyrevelfærd Slagterierne og detailhandlen forpligter sig til at arbejde for at give forbrugerne mere information om og større valgmulighed i forhold til produkter med bedre dyrevelfærd. En fælles indsats starter nu.