ForsideAktindsigtMRSA-listerne: Gyproc fik ikke medhold i højesteret

MRSA-listerne: Gyproc fik ikke medhold i højesteret

-

20140903_171955-001

Fødevarestyrelsen påberåber sig retten til at forhale  aktindsigt i visse lister over MRSA-ramte svinebedrifter fra 2011 med den begrundelse, at en retssag i undtagelsestilfælde kan give opsættende virkning i forhold til en forvaltningsafgørelse, selv om dette er  i strid med Grundlovens §63.

Det betyder på almindeligt dansk, at man ikke kan slippe for at efterleve en myndighedsafgørelse ved at sagsøge myndigheden. Dette fremgår entydigt at grundlovens §63.

§ 63
Stk. 1.
Domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. Den, der vil rejse sådant spørgsmål, kan dog ikke ved at bringe sagen for domstolene unddrage sig fra foreløbig at efterkomme øvrighedens befaling.

 

Men Fødevarestyrelsen nævner, Gyproc-sagen, som eksempel på, at Højesteret har antydet, at man i særlige tilfælde kan afvige fra grundlovens §63. Fødevarestyrelsen skrev den1. september 2014 bl.a:

Højesteret hat imidlertid i en række sager, og herunder særligt i en kendelse af den 24. august 1994, trykt i UfR 1994 side 823 H (Gyproc-dommen) fastslået, at grundloven ikke indeholder et forbud imod opsættende virkning af et sagsanlæg. 

Men i denne sag gav Højesteret netop ikke opsættende virkning i forhold til Konkurrencestyrelsens pålæg om at offentliggøre visse bonus- og rabataftaler i en sag om Gyprocs dominerende markedsposition.

Vi citerer fra Ugeskrift for Retsvæsen 1994 side 827:

Thi bestemmes:
Appellanten Gyproc A/S’ begæring om opsættende virkning eller sagens udsættelse med henblik på forelæggelse af spørgsmål for EF-domstolen tages ikke til følge
 
Se hele dommen her