ForsideBiogasbedragetBiogas øger udvaskning af næringsstoffer

Biogas øger udvaskning af næringsstoffer

I 2012 bestilte den daværende Natur- og Erhvervsstyrelse et notat fra forskerne på Århus Universitet. Den gennemhullede påstanden om at biogasgylle giver lavere udvaskning.

-

I et notat udarbejdet for fødevareministeriet af DCA – NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG  ved AARHUS UNIVERSITET om biogassens miljøpotentiale skriver forskerne bl. a:

Et af hovedproblemerne i denne sammenhæng er, at der er betydelig risiko for, at anvendelse af afgasset gylle i dag øger udvaskningsrisikoen i forhold til anvendelse af alm. gylle. Kravet til udnyttelsesprocent fastsættes i dag ud fra et gennemsnit af input,Vdvs. at den krævede udnyttelsesprocent som regel er under 65 %, mens den reelle kvælstofeffekt kan nærme sig ca. 80%. Der er således gratis N til rådighed med øget udvaskningsrisiko til følge. Anvendes de eksisterende udvaskningsmodeller øges udvaskningen derfor ved afgasningen.
Endvidere er det vurderingen, at der i den politiske proces som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, kan komme fokus på, at hvis der skal ofres statslige tilskud til biogasanlæg, skal det være en miljømæssig “god historie” – også på kvælstofområdet.

Biogaslobbyen har fået 5 mia. til etablering af nye anlæg over de kommende snes år se her

Vedrørende notat om effekt af udnyttelsesprocent for afgasset gylle