ForsideDen økologiske illusionØkologernes gødningsfif.

Økologernes gødningsfif.

Økologer kan lovligt overgøde deres marker, hvis de bruger biogasgylle

-

I den ministerielle Vejledning for økologi står, at økologer må gøde som alle andre landmænd nemlig med 170 kg. N/ha:

17.2 Tilladt mængde kvælstof og fosfor i organisk gødning
Du må gøde med op til 170 kg totalt kvælstof (total-N) fra organisk gødning (husdyrgødning og anden organisk gødning)
pr. ha harmoniareal pr. planperiode.292 Denne grænse gælder derfor al gødning, du må anvende, og dækker således over
alle former for økologisk organisk gødning, samt de gødningsprodukter, der findes på listen over ”Tilladte, ikke-økologiske
gødningsprodukter, der kan anvendes i økologisk produktion” (bilag 2). Du skal fortsat overholde bedriftens kvælstofkvote,
herunder strengere generelle regler eller krav, som følger af at modtage Økologisk Arealtilskud eller bio-ordningen Økologisk arealstøtte. For fosforgødning er det alene de generelle nationale regler, der gælder

Men på Landbrug&Fødevarers hjemmeside står der under “Økoportalen” at man kun må bruge 107 kg. N/ha

I økologien kan man kombinere de forskellige kvælstofkilder inden for rammerne af den økologiske branches anbefalinger. Økologisk gødning og recirkulerede biomasser kan anvendes frit op til de gældende kvælstofgrænser, der i dag ligger på maksimalt 107 kg udnyttet-N per hektar.

Forklaringen er, at man i vejledningen anvender “total-n” som er den mængde, man faktisk tilfører marken. Økologerne taler om “udnyttet N” og her trækker man fra i den tilførte mængde i henhold til “udnyttelsesprocenten”, som beregnes i forhold til kunstgødning. Og da kunstgødning har et beregnet tab til udvaskning m.v. på 40 %, kan man med en udnyttelsesprocent på for biogasgylle på for  eksempel 63% tilføre gylle med kvælstofindhold på over 120 kg. udnyttet N/ha. svarende til  190 kg total -N pr. hektar (120/63*100).

Opgørelse fra Lemvig Biogas, der viser, at man inden for rammerne kan overgøde med biogasgylle, da man så at sige får rabat på udnyttelseprocenten.